Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24. apríla 2017

od 9:00h v zasadačke Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave

————————————————————————————————————————————-

1. 9:00 – 9:30 Prezentácia

Prítomných po prvej hodine 86, z toho 15 splnomocnení

2. Otvorenie a privítanie členov KR – Mgr. art. Juraj Puškár, predseda KR

3. Voľba skrutátorov – Za skrutátorov boli zvolení Mgr. art. Martin Mikuláš a Mgr. art. Tomáš Kucman

4. Schválenie rokovacieho programu

 1. 9:00 –9:30 hod. Prezencia
 2. Otvorenie a privítanie členov KR – Mgr. art. Juraj Puškár, predseda KR
 3. Schválenie rokovacieho programu
 4. Informácia o forme zápisnice z VZ – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD., podpredseda KR
 5. Správa o činnosti Predstavenstva KR od 07. 03. 2016 podnes – Mgr. art. Juraj Puškár, predseda KR
 6. Správa o činnosti E.C.C.O. – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD., podpredseda KR
 7. Správa o hospodárení KR v roku 2016 a návrh rozpočtu KR na rok 2017 – Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest., člen predstavenstva KR
 8. Správa o činnosti Dozornej rady KR od 07. 03. 2016 podnes – Mgr. art. Peter Šimon, predseda DR
 9. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie od 07. 03. 2016 podnes – Mgr. art Adrián Giač, predseda DK
 10. Správa o činnosti Skúšobného senátu od od 07. 03. 2016 podnes – akad. soch. Bedrich Hoffstädter, predseda Skúšobného senátu
 11. Ing. Jiří Litera, CSc a Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers sro: Materiály na čistenie  povrchov v interiéri, fasád z kameňa a tehál, ich škárovanie, dopĺňanie a ochrana.
 12. Rôzne – diskusia
 13. Uznesenie
 14. Záver

Rokovací program bol upravený a schválený. Do programu bola zaradená Voľba skrutátorov, zloženie sľubu a odovzdanie dokladov členkám KR.

 

5. Mgr. art. Monika Brincková a Mgr. art. Katarína Urbanová zložili sľub člena KR do rúk predsedu KR a prevzali si        svoje osvedčenia a pečiatky. Predseda KR im poblahoželal a poprial veľa úspechov v práci.

 

6. Informácia o forme zápisnice z VZ – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD., podpredseda KR, oboznámila VZ s uznesením Predstavenstva KR z 13. februára 2017o spôsobe vedenia zápisnice z valných zhromaždení.

Predstavenstvo sa na svojom zasadnutí 13. februára 2017 uznieslo, že zodpovednosť za správne vyhotovenie zápisnice z VZ bude mať vždy podpredseda KR, v jeho prípadnej neprítomnosti jeden z členov predstavenstva. Forma zápisnice bude obsahovať miesto a čas konania VZ, počet prítomných členov, program zasadnutia, otázky/témy o ktorých prebehlo hlasovanie a ich výsledky, body prípadnej diskusie bez záznamu individuálnych vyjadrení a záverečné uznesenie. Prílohou zápisnice budú prednesené písomné správy orgánov KR, správa o E.C.C.O., rozpočet za minulý rok a schválený návrh rozpočtu na budúce obdobie, ak sa to týka konaného VZ. Zápisnicu podpíše štatutár – predseda KR.

Po schválení zápisnice z VZ členmi predstavenstva KR bude umiestnená v diskrétnej zóne webu KR, vždy najneskôr do 30 dní od konania VZ.

 

    7. Správa o činnosti Predstavenstva KR – Mgr. art. Juraj Puškár, predseda KR

J.Puškár-Správa o činnosti predstavenst. KR od 1.7–31.12.2016

 

    8. Správa o činnosti E.C.C.O. – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD., podpredseda KR

B. Davidson–Správa o činnosti E.C.C.C.O-24.4.2017

 

   9. Správa o hospodárení KR v roku 2016 a návrh rozpočtu KR na rok 2017

Za predstavenstvo prečítal Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest., člen predstavenstva KR

PLNENIE rozpoctu KR za 2016

9.1 Hlasovanie o predložených hospodárskych výsledkoch za rok 2016

 • Za hlasovalo: 63
 • Proti hlasovalo: 0
 • Hlasovania sa zdržali: 12

PLAN ROZPOCTU KR NA ROK 2017

9.2 Hlasovanie – prijatie návrhu na 2017

 • Za hlasovalo: 72
 • Proti hlasovalo: 0
 • Hlasovania sa zdržali:13

 

10. Správa o činnosti Dozornej rady KR od 08. 03. 2016 podnes – Mgr. art. Peter Šimon, predseda DR

Správa o činnosti Dozornej rady Komory reštaurátorov VZ 23.4.2017

V diskusii vystúpili s vysvetlením predseda KR Mgr. art. Juraj Puškár, bývalý predseda Dozornej rady Tomáš Lupták, akad. soch. a akad. soch. Bedrich Hoffstädter.

 

11. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie od za rok 2016 – Mgr. art. Adrián Giač, predseda DK Správa o činnosti DisciplinKom za 2016

 

12. Správa o činnosti Skúšobného senátu od 07. 03. 2016 podnes – akad. soch. Bedrich Hoffstädter, predseda Skúšobného senátu

Sprava o cinnosti Skus.senatu pre VZ 24.4.2017

 

P r e s t á v k a

13. Ing. Jiří Litera sa predstavil členom KR ako nový obchodný riaditeľ pre priemyselné podlahy v strednej Európe fy Remmers s.r.o. Vyjadril sa ku štruktúre firmy Remmers, čím vysvetlil minulú i súčasnú pozíciu Mgr. art. Jana Jandu v tejto firme. Následne po takto prezentovaných informáciách sa predseda KR JP ospravedlnil JJ za informácie v Správe o činnosti predstavenstva KR od 1.7. – 31.12.2016 rozoslanej 1. 2. 2017 členom KR. Mgr. art. J. Janda naďalej trvá na písomnom ospravedlnení. Nasledovala komerčná prednáška Ing. Pavla Štastného, CSc.: Materiály na čistenie  povrchov v interiéri, fasád z kameňa a tehál, ich škárovanie, dopĺňanie a ochrana.

 

14. Rôzne – diskusia

V diskusii vystúpili: Akad. soch. Tomáš Lupták: Zasahovanie členov Dozornej rady do činnosti členov disciplinárnych senátov; Vysvetlenie zákonných kompetencií orgánov KR; Osvedčenie na výkon činnosti reštaurovania je neprenosné – návrh na odvolanie člena dozornej rady Mgr. art. Ivana Herényiho; Podnet na preskúmanie zápisu v OR SR spoločnosti Obnova s.r.o. – výkon reštaurovania, upozornenie na nezákonnosť konania; Informácia o nezákonnej činnosti zo strany Reštaurátorskej komisie pri PÚ SR, poďakovanie predstavenstvu KR za zastanie sa člena KR; Žaloba na ÚS SR – obhajoba profesie, požiadavka zverejniť podnet na prokuratúru vo veci reštaurátorskej komisie a zároveň návrh na zverejnenie znenia podania na nezákonnú činnosť PÚ SR v diskrétnej zóne webu KR.

Mgr. art. Ivan Herényi: Stanovisko k  použití jeho osvedčenia na reštaurovanie spoločnosťou Obnova sk.

Mgr. art. Štefan Kocka: Komentár ku kritike Skúšobného senátu Dozornou radou

Mgr. art. Peter Šimon: Upozornenie na nezrovnalosť v uvádzaní Skúšobného senátu ako orgánu KR v Základných dokumentoch!

Mgr. art. Juraj Puškár: Reakcia a vysvetlenie.

Mgr. art. Ivan Herényi: Návrh riešenia podnetu akad. soch. Tomáša Luptáka jeho preskúmaním

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.: Postavenie predsedu KR vo vzťahu k verejnosti.

Akad. soch.Tomáš Lupták: Nezaplatenie pokuty je disciplinárnym previnením.

Mgr. art. Peter Šimon: Vlastná iniciatíva – vplyv na neplatičov.

 

15. Uznesenie

Valné zhromaždenie sa na svojom zasadnutí uznieslo, že schvaľuje Výsledky hospodárenia za rok 2016. Taktiež schválilo Návrh rozpočtu na rok 2017. VZ si osvojilo uznesenie o forme zápisnice schválené predstavenstvom KR.

15.1. Hlasovanie o uznesení.

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

16. Záver

Predseda KR , Mgr. art. Juraj Puškár, poďakoval zúčastneným za účasť.