Orgány Komory reštaurátorov

Orgány Komory reštaurátorov zvolené na valnom zhromaždení 7. marca 2016

Predstavenstvo
Predseda: Mgr. art. Juraj Puškár
Podpredseda: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
Členovia: Doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.

akad. soch. Juraj Krajčo

Dozorná rada
Predseda: Mgr. art. Peter Šimon
Podpredseda: Mgr. art. Ivan Havasi
Členovia: Mgr. art. Ivan Herényi

Mgr. art. Jan Janda

Akad. mal. Ľuba Wehlend Martanovičová

Email: dozorna.rada@restauro.sk
Disciplinárna komisia
Predseda: Mgr. art. Adrián Giač
Podpredseda: Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Členovia: Mgr. Svetlana Cuperová

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Andrej Krchňák

Mgr. art. Tomáš Kružlík

Mgr. František Šmigrovský

Mgr. art. Martin Šumaj

Ján Valovič

Skúšobný senát
Predseda: Akad. soch. Bedrich Hoffstädter
Podpredseda: Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Členovia: Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.

Akad. mal. Ľubomír Cáp

Akad. mal. Jozef Dorica

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Ivan Havasi

Mgr. art. Štefan Kocka

Akad. soch. Juraj Krajčo

Akad. soch. Tomáš Lupták

PhDr. Štefan Oriško

Akad. mal. Miroslav Šurin

Mgr. Juraj Žáry, CSc.