Legislatíva

„Sľubujem na svoju občiansku česť a svoje svedomie, že pri výkone reštaurátorskej činnosti budem vždy zachovávať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a budem vždy konať v súlade s Etickým kódexom reštaurátora s vedomím, že reštaurovanie je predovšetkým služba umeniu, ktorá musí vždy prevládať nad hmotnými pohnútkami a zárobkovými záujmami. Budem presadzovať záujmy ochrany kultúrneho dedičstva a riadne plniť povinnosti člena Komory reštaurátorov.“

Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov (č.200/1994 z.Z., novelizované znenie platné od 1.6.2010)

Zákon o ochrane pamiatkového fondu (č. 49/2002 Z. z.)

Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (č.206/2009 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (č. 253/2010 Z. z.)

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (č. 231/2014 Z. z.)

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (č.523/2009 Z.z.)
The-Venice-Charter_1964
Benátska Charta-preklad