Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s reštaurátorskou činnosťou

Číslo poistnej zmluvy v Allianz– SP, a.s.: 511 056 148.

Zoznam REŠTAURÁTOROV, poist.od17072019do16072020

Zoznam_SPOLOČNOSTÍ_poist.od17072019do16072020

Zoznam reštaurátorov a spoločností poistených od 17.7.2020 do 16.7.2021

V zmysle Zákona 200 Zb.z. o Komore reštaurátorov, Tretí oddiel – Práva a povinnosti reštaurátorov, §13 (6), citujeme:

(6) Pred začatím výkonu reštaurovania je reštaurátor povinný uzavrieť zmluvu o poistení

zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom tejto činnosti. Toto poistenie musí trvať celé obdobie, počas ktorého reštaurátor vykonáva reštaurovanie.

Poistná zmluva č. 511 056 148 a Všeobecné poistné podmienky

Na základe dokladu o členstve v Komore reštaurátorov je možné v Allianz-Slovenskej poisťovni, a.s. uzavrieť výhodné (pri-)poistenie:

  1. majetku
  2. úrazové poistenie
  3. rozšírené poistenie zodpovednosti za škodu
  4. poistenie motorových vozidiel.