Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

U14 – Reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok
d. Reštaurovanie prostriedkov a zariadení vodnej dopravy

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita