Komora reštaurátorov

Komora reštaurátorov bola zriadená dňa 1. septembra 1994 zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, ako tzv. profesijná komora s povinným členstvom, ktorej úlohou je združovať fyzické osoby vykonávajúce povolanie „reštaurátor“ na území Slovenskej republiky. Sídlom Komory reštaurátorov je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a jej pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Základným poslaním Komory reštaurátorov je vykonávať verejnú moc v dvoch základných oblastiach.

Prvou oblasťou je právomoc komory rozhodovať o spôsobilosti vykonávať slobodné povolanie „reštaurátor“ v príslušnej špecializácii reštaurovania a za tým účelom viesť zoznam svojich členov. Komora má v tejto oblasti svojej činnosti postavenie orgánu verejnej moci, ktorý rozhoduje o tom, ktorá fyzická osoba a v akej špecializácii reštaurovania bude vykonávať na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť v oblasti reštaurátorskej činnosti na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch výtvarného umenia.

Druhou oblasťou je realizácia zákonnej povinnosti komory nepretržite dbať o to, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie v súlade s profesionálnymi, odbornými a etickými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú k výkonu slobodného povolania „reštaurátor“. Na tento účel jej zákon zveril jednak právomoc vydávať vnútorné (stavovské) predpisy, ktoré sú právne záväzné pre jej členov a jednak právomoc vykonávať disciplinárnu právomoc nad svojimi členmi, ktorá sa prejavuje v oprávnení komory ukladať svojim členom disciplinárne opatrenia (písomné napomenutie, peňažnú pokutu, alebo vyčiarknutie zo zoznamu členov komory) v prípadoch, ak sa dopustia protiprávneho konania napĺňajúceho znaky disciplinárneho previnenia.

Okrem týchto dvoch oblastí, v ktorých Komora reštaurátorov ako orgán tzv. záujmovej samosprávy plní úlohy v oblasti verejnej správy z pozície jej vykonávateľa, je jej úlohou aj presadzovať a chrániť práva, profesiové, sociálne a hospodárske záujmy jej členov, ako aj chrániť stavovskú česť svojich členov.

Úlohou Komory reštaurátorov je aj spolupracovať s poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania reštaurátorského zamerania na území Slovenskej republiky a navrhovať opatrenia smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania v tejto oblasti a prípravy na povolanie reštaurátora.

Komora reštaurátorov v záujme zabezpečenia najvyššej možnej ochrany a najširšej možnosti sprístupnenia kultúrneho dedičstva verejnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, s domácimi a zahraničnými partnerskými profesijnými komorami a odbornými združeniami pôsobiacimi v oblasti reštaurátorskej činnosti a činnosti súvisiacej s reštaurátorskou činnosťou. V dôsledku jej dlhodobej aktivity v oblasti spolupráce aj na európskej úrovni, sa Komora reštaurátorov stala v roku 2005 členom Európskej konfederácie reštaurátorských a konzervátorských organizácií „E.C.C.O.“ („European Confederation of Conservator-Restorers´ Organisations“) pôsobiacej ako medzinárodné združenie združujúce odborné organizácie konzervátorov a reštaurátorov členských štátov Európskej únie a EHP, ktoré je aj stálym odborným partnerom Európskej komisie a Rady Európy v oblasti ochrany a reštaurovania predmetov európskeho kultúrneho dedičstva.