Výkon povolania

Knižka odbornej praxe

Priebeh odbornej praxe sa preukazuje knižkou odbornej praxe.

Knižka odbornej praxe obsahuje priebežné záznamy o odbornej praxi uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člena Komory reštaurátorov uchádzajúceho sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov za obdobie najmenej troch rokov pred konaním špecializovanej reštaurátorskej skúšky potvrdené dohliadajúcim reštaurátorom alebo dohliadajúcimi reštaurátormi, z ktorých je zrejmé, že uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov počas obdobia svojej odbornej praxe vykonával reštaurátorskú činnosť.

Riadne a priebežne vyplnená knižka odbornej praxe uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov alebo člena Komory reštaurátorov uchádzajúceho sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov je prílohou prihlášky na špecializovanú reštaurátorskú skúšku a podkladom pre kontrolu odbornej praxe.

Obal knižky odbornej praxe a List odbornej praxe sa nachádzajú v sekcii Formuláre.