Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Kancelária

Kancelária zabezpečuje písomnú agendu, organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov komory a plní úlohu ich sekretariátu:

  • zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov komory
  • vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov komory
  • spravuje registratúru komory a je podateľňou a výpravňou písomností komory
  • organizačne a administratívne zabezpečuje vedenie zoznamov a registrov vedených komorou, vrátane tlače osvedčení a tlačív, obstarávania vyhotovenia pečiatok
  • vedie osobné spisy členov komory
  • organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov
  • zabezpečuje elektronický a korešpondenčný styk s regulačnými orgánmi, s jednotnými kontaktnými miestami a s orgánmi štátnej správy vo veciach uznávania odborných kvalifikácií.

Vedúci kancelárie:
JUDr. Peter Paška

Vnútorné predpisy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Základné dokumenty KR.