Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný a dozorný orgán komory, ktorého poslanie a právomoc je zameraná najmä na:

  • dozor nad činnosťou orgánov komory, najmä aby bola v súlade so Zákonom a vnútornými predpismi komory,
  • kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia a činnosti predstavenstva komory,
  • sledovanie a odborné hodnotenie výkonu reštaurátorskej činnosti členmi komory, podávanie návrhov na disciplinárne konanie pre porušenie povinnosti pri výkone reštaurátorskej činnosti.

Zloženie dozornej rady

Predseda:
Mgr. art. Marek Repáň

Podpredseda:
Mgr. art. Ivan Herényi

Členovia:
Mgr. art. Rosanna Bathory
Mgr. art. Matej Kapusta
Akad. mal. Ľuba Wehlend

Email:
dozorna.rada@restauro.sk

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.