Predpisy, formuláre, poplatky

Legislatíva SR

Zákon č. 200/1994 Z. z.
Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 206/2009 Z. z.
Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 253/2010 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Výnos č. MK-2544/2015-110/11648
Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty