Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

O nás

Komora reštaurátorov je samosprávna, nepolitická stavovská organizácia, združujúca všetkých reštaurátorov zapísaných v zozname členov komory. Komora je právnická osoba; bola zriadená zákonom č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.

Komora reštaurátorov bola zriadená dňa 1. septembra 1994 zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, ako tzv. profesijná komora s povinným členstvom, ktorej úlohou je združovať fyzické osoby vykonávajúce povolanie „reštaurátor“ na území Slovenskej republiky. Sídlom Komory reštaurátorov je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a jej pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Základným poslaním Komory reštaurátorov je:

  • rozhodovať o spôsobilosti vykonávať slobodné povolanie „reštaurátor“ v príslušnej špecializácii reštaurovania a za tým účelom viesť zoznam svojich členov,
  • nepretržite dbať o to, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie v súlade s profesionálnymi, odbornými a etickými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú k výkonu slobodného povolania „reštaurátor“,
  • presadzovať a chrániť práva, profesijné, sociálne a hospodárske záujmy jej členov, ako aj chrániť ich stavovskú česť,
  • spolupracovať s poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania reštaurátorského zamerania na území Slovenskej republiky a navrhovať opatrenia smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania v tejto oblasti a prípravy na povolanie reštaurátora.