Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie:

  • schvaľuje stanovy komory,
  • volí priamym a tajným hlasovaním na obdobie dvoch rokov z členov komory členov predstavenstva komory, dozornú radu a disciplinárnu komisiu. Členov týchto orgánov tajným hlasovaním aj odvoláva,
  • schvaľuje Etický kódex reštaurátora; volebný poriadok, organizačný poriadok a disciplinárny poriadok komory,
  • schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť komory,
  • schvaľuje výšku náhrady za stratu času a preukázané výdavky vyplývajúce z výkonu funkcií v orgánoch komory,
  • prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
  • môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva komory,
  • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí...

Zápisnice z Valného zhromaždenia obsahujúce dátumy konania, zloženie zvolených orgánov, schválené materiály (rozpočet, závierka...) sa nachádzajú v Členskej zóne.

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.