Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je disciplinárny orgán komory. Disciplinárna komisia rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach členov komory.

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda:
Mgr. art. Adrián Giač

Podpredseda:
Mgr. Rosanna Bathory

Členovia:
Mgr. Svetlana Cuperová Ilavská
Mgr. art. Miroslav Janšto
Mgr. art. Tomáš Kružlík
Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Mgr. art. Štefan Siváň
Mgr. art. Martin Šumaj
Ján Valovič

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.