Výkon povolania

Profesijná kvalifikácia

Sľub reštaurátora

„Sľubujem na svoju občiansku česť a svoje svedomie, že pri výkone reštaurátorskej činnosti budem vždy zachovávať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a budem vždy konať v súlade s Etickým kódexom reštaurátora s vedomím, že reštaurovanie je predovšetkým služba umeniu, ktorá musí vždy prevládať nad hmotnými pohnútkami a zárobkovými záujmami. Budem presadzovať záujmy ochrany kultúrneho dedičstva a riadne plniť povinnosti člena Komory reštaurátorov."

Komora zapíše do zoznamu členov komory každého, kto spĺňa tieto podmienky:

  • je štátnym občanom členského štátu,
  • má úplnú spôsobilosť na právne úkony,
  • je bezúhonný,
  • má príslušné vzdelanie a najmenej tri roky odbornej praxe,
  • nebol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu členov komory,
  • zložil špecializovanú reštaurátorskú skúšku
  • zložil do rúk predsedu komory sľub