Predpisy, formuláre, poplatky

E.C.C.O.

European Confederation of Conservator-Restorers' OrganisationsEuropean Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

 

Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií je medzinárodnou asociáciou, ktorá bola založená 14. októbra 1991 podľa belgického zákona z 25. októbra 1919. Je členkou CEPLIS (Európskej Rady slobodných povolaní) a pridruženou členkou ICCROM (Medzinárodného centra pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok). E.C.C.O. reprezentuje cez svoje profesijné organizácie viac ako 5000 členov z celej Európy z 21 krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).

Jej hlavnými cieľmi sú:

 • podporovať vysoký stupeň vzdelávania
 • pracovať na právnom uznaní profesie v celej Európe

Za týmto účelom E.C.C.O. vypracovala a prijala E.C.C.O. Professional Guidelines, Profesijné smernice, ktoré sa skladajú z troch častí:

 • Profesia
 • Etický kódex
 • Základné požiadavky na vzdelanie v konzervovaní a reštaurovaní

E.C.C.O. spolupracuje s:

 • ICOM-CC
 • ENCoRE
 • EUROPEAN HERITAGE GROUP
 • CEPLIS
 • EUROPA NOSTRA
 • ICCROM
 • INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE BLUE SHIELD
 • GETTY INSTITUTE
 • UNESCO
 • SECCO SUARDO ASSOCIATION
 • AIC
 • ICOMOS

Za svoj cieľ si E.C.C.O. pri svojom vzniku stanovilo rozvoj a propagovanie konzervovania a reštaurovania kultúrnych pamiatok na praktickej, vedeckej a kultúrnej úrovni. Na dosiahnutie tohto cieľa bude:

 • propagovať konzervovanie a reštaurovanie kultúrnych pamiatok
 • propagovať a rozvíjať vysokú úroveň štúdia, výskumu a praxe na poli konzervovania/reštaurovania v súlade s definíciou prijatou E.C.C.O.
 • pracovať na právnom rozpoznaní profesijných štandardov na potvrdenie a získanie uznania profesijného štatútu konzervátor/reštaurátor na národných a na európskej úrovni
 • koordinovať ďalšie aktivity a výmeny medzi jednotlivými členmi
 • vytvárať prepojenia na európske a medzinárodné organizácie, aby bola zabezpečená reprezentácia profesie, ochrana jej morálnych, kultúrnych, vedeckých a materiálnych záujmov, ďalej bude vytvárať alebo sa zúčastňovať v organizáciách alebo službách nevyhnutných alebo nápomocných na dosiahnutie týchto cieľov.
 • pokračuje v práci s výsledkami projektu APEL (vysvetlenie tejto skratky: Acteurs du Patrimoine Européan et Législation, je to program prieskumu legislatívy týkajúcej sa kultúrneho dedičstva a jeho konzervovania a reštaurovania v európskych krajinách, informačná brožúra je v kancelárii KR, alebo pozri www.apel-eu.info)
 • aktívne podporuje prihlasovanie sa za nových členov organizáciami vo všetkych krajinách rozšírenej Európy
 • udržuje kontakty s týmito organizáciami a podporuje výmenu informácií v záujme spoločných štandardov, bez ohľadu na to, či sú už spôsobilé na uchádzanie sa o členstvo
 • ponúka akúkoľvek uskutočniteľnú pomoc (v súlade so zámermi a cieľmi E.C.C.O.) kolegom v oblastiach konfliktov alebo nebezpečenstva.

Naša vízia

Kultúrne dedičstvo pre spoločnosť zabezpečené vysokým štandardom profesionálneho výkonu konzervovania a reštaurovania.

Naše poslanie

 • Organizovať, rozvíjať a podporovť profesiu Konzervátor a Reštaurátor na praktickej, vedeckej a kultúrnej úrovni.
 • Nastaviť štandardy a regulovať výkon praxe na európskej úrovni a podporovať vzájomnú komunikáciu a mobilitu profesionálov.
 • Posiľňovať úlohu a zodpovednosť Konzervátorov-Reštaurátorov vo vzťahu k iným v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Na základe uznesenia valného zhromaždenia Komory reštaurátorov z 29. marca 2004 sa predstavenstvo Komory reštaurátorov aktivizovalo v otázke členstva v E.C.C.O. Komora reštaurátorov sa ako prvá organizácia z krajín bývalého východného bloku v roku 2005 stala plným členom E.C.C.O. Zvolenou delegátkou Komory reštaurátorov v E.C.C.O. je t.č. Mgr. art. Barbara Davidson ArtD.

Viac nájdete na webovej stránke www.ecco-eu.org.

***

28. 06. 2016
Aktuálne zo Stretnutia prezidentov

Deklarácia z Berlína prijatá na Stretnutí prezidentov organizácií E.C.C.O. 6. júna 2016 v Berlíne.
Declaration_of_Berlin_with_participants
Deklarácia z Berlína

***