Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Skúšobný senát

Skúšobný senát rozhoduje o spôsobilosti vykonávať slobodné povolanie „reštaurátor“ v príslušnej špecializácii reštaurovania. Skúšobný senát najmä:

  • rozhoduje o nepripustení na špecializovanú reštaurátorskú skúšku alebo autorizačnú skúšku,
  • volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu skúšobného senátu,
  • uskutočňuje špecializované reštaurátorské skúšky a autorizačné skúšky,
  • rozhoduje o započítaní odbornej praxe a o uznaní odbornej praxe v príslušnej špecializácii reštaurovania,
  • kontroluje priebeh výkonu odbornej praxe a priebežné záznamy v knižke odbornej praxe,
  • prerokúva návrhy, podnety alebo sťažnosti, ktoré na prerokovanie predložil predseda skúšobného senátu, iný člen skúšobného senátu alebo predstavenstvo Komory reštaurátorov,
  • podáva návrhy a odporúčania predstavenstvu Komory reštaurátorov týkajúce sa zlepšenia obsahovej náplne a organizácie špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok.

Zloženie skúšobného senátu

Predseda:
Bedrich Hoffstädter, akad.soch.

Podpredseda:
Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.

Členovia:
Tomáš Lupták, akad.soch.
Peter Kresánek, historik umenia
Vladimír Gazdík
Mgr. Juraj Žáry, CSc.
Ľubomír Sabo, akad.soch.
Dušan Hagara, akad.soch.
Brigita Hradská - Haászová
Jozef Dorica, akad.mal.
Prof.PhDr.Ivan Rusina, člen Csc.
Jozef Lupták, akad.soch.
PhDr.Zdeněk Vácha

Email:
skusobny.senat@restauro.sk

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.