Súťaže a podujatia

Medzinárodný seminár o reštaurovaní

Zborník zo seminára 2019

 • Umeleckohistorické pamiatky na Záhorí
 • Trojičný stĺp v Šaštíne
 • Reštaurovanie Barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého v areáli pútnického miesta v Marianke
 • Reštaurovanie kamennej balustrády v areáli kaštieľa v Stupave
 • Polychromie a prezentace kamene
 • Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích
 • Metodika reštaurovania fasád kostola sv.Alžbety Antiochijskej v Šaštíne-Strážach
 • Kostol sv.Margity Antiochijskej v Kopčanoch
 • Existují výjimky, ale analytický přístup k restaurování památek je kulturní zločin
 • Reštaurovanie freskovej výzdoby interiéru Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
 • Technologie umělého mramoru, restaurování, obnova a repliky na příkladu synagogy v Mikulově
 • Stavebné premeny Holíčskeho hradu v 15. a 17. Storočí v archívnych dokumentoch
 • Záchrana kožených tapiet Čínskej sály Kaštieľa Holíč
 • Kostol sv. Štefana Kráľa v Jablonici
 • Zachované prvky a fragmenty barokového mobiliáru lekárne bývalého kláštora Milosrdných bratov v Skalici
 • Zástava tkáčov manufaktúry zo Šaštína z roku 1825
 • Reštaurovanie modrotlačových vzorníkov farbiara Jána Mudrončíka
 • Křížová cesta Dušana Jurkoviče na Sv. Hostýně

Zborník zo seminára 2016

 • Reštaurovanie dreveného neorománskeho kríža z benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku
 • Kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach a najnovšie výsledky výskumov
 • Reštaurovanie portálu románskej Rotundy dvanástich apoštolov v Bíni
 • Sňatie neskorogotickej fresky z vonkajšej steny zámku v Egeri. Demontáž a reštaurovanie fresky erbu Ippolita D’Este
 • Reštaurátorský výskum nástenných malieb v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
 • Reštaurovanie tabernákulového oltára z Vojnian (okolo 1190 – po 1232) zo zbierok SNG
 • Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb hradu v Ostrihome
 • Reštaurovanie pastelu Sv. Ján Nepomucky (18. stor.) z majetku Tekovského múzea v Leviciach
 • Znovuobjavenie sochárskej vyzdoby zaniknutého mariánskeho stĺpa z Univerzitného námestia v Trnave

Zborník zo seminára 2015

 • Reštaurovanie loretánskej kaplnky v Kostole sv. Barbory v Žiline
 • Dopad výběrových řízení na kvalitu restaurování a poškozovální kulturního dědictví v České republice; důvod založení České restaurátorské komory
 • Sanace Písecké brány v Praze
 • Reštaurátorský a dendrochronologický výskum nástrojovej časti organa v Hornom kostole Katedrály sv. Emeráma v Nitre
 • Vila Tugendhat v Brně, transfer vnějších omítek zahradního schodiště
 • Strategický plán E.C.C.O.
 • Úloha konzervátora a reštaurátora v menežmente rizika pre kultúrne dedičstvo. Prieskum depozitárov v múzeách Slovinska
 • Románsky karner pri bazilike sv. Mikuláša, Trnava
 • Právne postavenie reštaurátora
 • Reštaurovanie interiéru radnice a vytvorenie lapidária sôch zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici

Zborník zo seminára 2014

 • Reštaurátorský výskum a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
 • Záchranné konzervovanie románskych fresiek v Pécsvárade
 • Reštaurovanie renesančného arkiera a priľahlého kabinetu Bratislavského hradu
 • Rereštaurovanie oltárnej sochy sv. Barbory od Majstra MS zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
 • Ranogotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej-Kúte – reštaurovanie po 50 rokoch
 • Reštaurovanie interiéru svätyne Kostola nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou v rokoch 2007 – 2014
 • Reštaurovanie mobiliáru z artikulárneho kostola v Hronseku
 • Reštaurovanie nástenných mozaik zo začiatku 20. storočia
 • Reštaurovanie nástenných malieb v presbytériu Kostola sv. Štefana Kráľa v Žiline-Dolné Rudiny
 • Reštaurátorský výskum a reštaurovanie v interiéri Kostola sv. Margaréty Antiochijskej v Kopčanoch

Zborník zo seminára 2013

 • Reštaurovanie veľkoplošného barokového obrazu Regina angelorum zo zbierok Galérie mesta Bratislava
 • Neskorogotická kazateľnica z Kostola Povýšenia sv. Kríža v Kežmarku
 • Reštaurovanie veľmi poškodených barokových nástenných malieb v Bíró-Giczey dome, Veszprém. Minimálny zásah – maximálny výsledok reštaurovania
 • Originál a kópia. Archeometrický výskum odkrytej rímskej mozaikovej dlažby a príprava jej kópie pre miesto nálezu
 • Restaurování varhan – současné přístupy a zkušenosti v ČR
 • Reštaurovanie nástrojovej časti chórového organa Walentina Arnolda v trnavskej bazilike
 • Problematika perimetrálnych obvodových rámov na tabuľových maľbách na pohyblivých úchytoch a techniky stabilizácie jej drevennej podložky zaužívaných v Taliansku
 • Reštaurovanie nástenných malieb interiéru presbytéria r. k. Kostola sv. Jakuba v Levoči
 • Reštaurovaniea kamenných prvkov interiéru presbytéria r. k. Kostola sv. Jakuba v Levoči
 • Reštaurovanie Oltára sv. Anny, r.k. Kostol sv. Juraja, Spišská Sobota
 • Oltár Snímania z Kríža z Katedrály sv. Emeráma v Nitre. Premiestnenie a reštaurovanie oltára
 • Reštaurovanie mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
 • Reštaurovanie dreveného polychrómovaného súsošia Kalvárie v Bazilike sv. Egídia v Bardejove

Zborník zo seminára 2012

 • Nálezy stredovekých fresiek z pohľadu problematiky ich prezentácie (Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Slatvine, Katedrála sv. Emeráma v Nitre)
 • Reštaurovanie nástennej maľby Apoteóza Františka Rákocziho II. od Andora Duditsa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici vo svetle reštaurátorského výskumu a reštaurovania a jej nové miesto v kontexte najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku
 • Reštaurátorská realizácia stredovekého presbytéria v ev.a.v. kostole v Rimavskom Brezove
 • Reštaurátorský výskum nástenných malieb v interiéri evanjelického kostola v obci Štítnik
 • Využitie dendrochronológie pri datovaní organu z evanjelického kostola v Štítniku
 • Bočný oltár z farského kostola v Spišskom Podhradí
 • Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci
 • Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kameňanoch
 • Príspevok k reštaurovaniu stredovekých nástenných malieb v r.k. Kostole Najsvätejšej Trojice v Rákoši
 • Debata na tému medzinárodnej diskusie o konzervátorskej a reštaurátorskej terminológii z chorvátskeho historického hľadiska
 • Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva – Hlavné všeobecné termíny a definície

Zborník zo seminára 2010

 • Archeologický výskum nádvoria Bratislavského hradu 2008 – 2010
 • Archeologický výskum Bratislavského hradu – Zimná jazdiareň
 • Reštaurovanie a obnova Bratislavského hradu
 • Archeologický výskum Mestského ústavu ochrany pamiatok v Starej radnici v Bratislave v rokoch 2008 – 2010
 • Výsledky archeologického výskumu na Radničnej ulici v Bratislave
 • Reštaurátorský výskum a reštaurovanie omietok Starej radnice v Bratislave v rokoch 2008 – 2010

Zborník zo seminára 2009

 • Historický vývin reštaurovania v Chorvátsku
 • Reštaurovanie Madony s dieťaťom z kostola sv. Ladilsva v Lutile
 • Rôznosť technologických postupov na závesnom obraze (Varšava, Praha, Florencia, Brusel)
 • Štúdium umeleckého procesu série Kupelwieserových fresiek „História Rakúska“
 • Reštaurovanie dreveného hlavného oltára Sedembolestnej Panny Márie z asanovanej barokovej kaplnky r.–k. Kostola sv. Štefana kráľa v Galante
 • Reštaurovanie a znovupostavenie súsošia Najsvätejšej Trojice v Trnave
 • Reštaurovanie Mariánskeho súsošia v Nitre
 • Reštaurátorský výskum a reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
 • Reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre – súčasný stav
 • Techniky 3D digitalizácie vhodné pre kultúrne dedičstvo
 • Digitalizácia filmových (kinematografických) objektov v Slovenskom filmovom ústave z obdobia 1960 – 1969. Realizácia v rokoch 2008 – 2009
 • Reštaurátorský výskum nástenných malieb a kamenných architektonických článkov v kostole Svätého Ducha v Žehre
 • Kompetencie požadované pre profesiu konzervovanie/reštaurovanie

Zborník zo seminára 2008

 • Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu
 • Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave
 • Zvláštny herbár dielne Leonarda da Vinciho v Szépművészeti Múzeu
 • Reštaurovanie súsošia sv. Trojice v Kremnici
 • Reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore v nike Farského kostola v Banskej Bystrici
 • Reštaurovanie r.-k. Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube
 • Reštaurovanie renesančného arkiera meštianskeho Ebnerovského domu na Námestí SNP č. 22 v Banskej Bystrici
 • Restaurování Světelského oltáře – fenomén evropského umění přelomu gotiky a renesance
 • Problematika konzervovania maľovaných textílií. Technické a estetické výnimočnosti zásahov. Príklady z praxe
 • Restaurování štukové výzdoby Kostela sv. Václava v Mikulově
 • Cola Petruccioli: Zvestovanie (1380) a reštaurovanie transferovanej nástennej maľby
 • Kaštieľ v Prievoze
 • Reštaurovanie fasád Seminára sv. Štefana – Stephaneum– v Trnave

Zborník zo seminára 2007

 • Průzkumy a restaurování středověkých památek
 • Organické pigmenty II. Karmín. Kermesové a košenilové laky.
 • Konzervovanie drevených pamiatok
 • Zpráva o restaurování dvou deskových maleb oboustraných křídel od Michiela van Coxie
 • Restaurování jako tvůrčí čin
 • Aplikácia nedeštruktívnych metód prieskumu v reštaurátorskej praxi
 • Reštaurovanie radnice v Bardejove
 • Reštaurovanie súboru grafických listov z atlasu Andrea Cellari (1708): Harmonia macrocosmica – Universalis et novuis. Vydalo: Gerardum Valk & Petrum Schenk, Amsterdam
 • Reštaurovanie kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade v rokoch 2003–2005
 • Reštaurovanie oltárneho obrazu sv. Michala archanjela zápasiaceho s diablom autora Antona Konikoviča z kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
 • Reštaurovanie nástenných malieb kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
 • Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
 • Identifikácia benátskej maľby prostredníctvom reštaurátorského prieskumu. Tiziano Veccelio: Madona predstavuje svoje dieťa svätému Pavlovi
 • Zelená miestnosť Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Druhá etapa reštaurovania – retuš nástenných malieb. Koncepcia a realizácia reštaurátorskej dokumentácie
 • Analytická forma prezentácie výtvarnej výzdoby priečelia Beniczkého domu v Banskej Bystrici

Zborník zo seminára 2004

 • Reštaurátorský prieskum omietkových a farebných vrstiev Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou
 • Konzervovanie alebo deštrukcia? Autority, spoločnosti, vlastníci a reštaurátori
 • Obrazové laky v umeleckej a reštaurátorskej praxi
 • Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
 • Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži
 • Románsky cement
 • Oficiálne inštitúcie zapojené do procesu konzervovania kultúrneho dedičstva v Belgicku
 • Reštaurovanie pastelu „Portrét Paul I., Kaiser von Rusland (1754–1801)“
 • Stavebný vývoj a komplexné reštaurovanie Kostola sv. Františka Serafínskeho v Ponikách
 • Antependium kremnickej zbierky
 • Reštaurovanie olejomaľby „Neštastie“ Ladislava Mednyánszkeho
 • Vývoj legislatívy upravujúcej výkon reštaurovania na Slovensku
 • Reštaurovanie historických klenotov z knižnice bratislavskej Kapituly
 • O humanizme, estetike a čistení obrazov. Spracované materiály získané počas študijného pobytu IRPA-Brussels

Zborník zo seminára 2003

 • Reštaurovanie oltára Sedembolestnej Panny Márie z baziliky sv. Egídia v Bardejove
 • Traktát o reštaurovaní kamenného oltára sv. Juraja z rímsko-katolíckeho kostola sv. Juraja vo Svätom Juri
 • Vlhkost vzduchu a umělecké dílo
 • Reštaurovanie nástenných malieb budovy Maďarského národného múzea v Budapešti
 • Starý zámok v Banskej Štiavnici. Reštaurovanie historických omietok v bývalej sakristii
 • Stručný vývoj reštaurovania nástenných malieb na Slovensku od polovice 19. storočia podnes
 • Metódy prieskumu z Talianska
 • Granátové jabĺčko na krídlovom oltári
 • Reštaurovanie kantarosa zo Szobu
 • Reštaurovanie nástenných malieb v ranogotickom kostole v Martinčeku
 • Znovureštaurovanie barokového hlavného oltára sv. Margity Antiochijskej v rímsko-katolíckom kostole vo Švedlári
 • Odvrátená strana obrazu. Vývoj dublovacích technológií v historickom kontexte