Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Predstavenstvo

Predstavenstvo komory je najvyšším výkonným orgánom komory; zabezpečuje riadiace, organizačné a hospodárske úlohy komory, najmä:

 • zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje vypracovanie správ materiálov na jeho rokovanie
 • vedie a zodpovedá za zoznamy členov komory a autorizovaných reštaurátorov, zoznamy združení a obchodných spoločností, ktorých členmi a spoločníkmi sú reštaurátori, uskutočňuje v nich zápisy, vydáva o nich osvedčenia a určuje zo svojich radov zodpovedného člena za vedenie zoznamov
 • rozhoduje o zápise a vyčiarknutí v zozname členov a vydáva osvedčenia o odbornej a etickej spôsobilosti reštaurátora a autorizovaného reštaurátora na výkon reštaurátorskej činnosti (§ 5 ods. (3) Zákona)
 • rozhoduje v disciplinárnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu
 • v sociálnych prípadoch schvaľuje zníženie členského a základného zápisného príspevku
 • schvaľuje skúšobný poriadok a vymenúva členov skúšobných senátov z radov autorizovaných reštaurátorov, prípadne reštaurátorov a odborníkov štátnej pamiatkovej starostlivosti, odborného školstva a vedeckých ustanovizní
 • zriaďuje vnútorné odborné komisie pri orgánoch komory a podľa potreby ustanovuje poradné a expertízne aktívy, prideľuje im úlohy, riadi ich činnosť, vymenúva a odvoláva ich členov
 • navonok deleguje svojich členov do odborných komisií na hodnotenie kvality a výsledkov reštaurovania, zriaďovaných pri odborných organizáciach a vyjadruje sa k smerniciam ich činnosti
 • spravuje majetok komory, riadi hospodárenie s majetkom komory, dohliada na vymáhanie príspevkov členov komory
 • zostavuje a valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie návrh rozpočtu komory, zabezpečuje jeho plnenie a vypracúva ročnú účtovnú uzávierku a správu o hospodárení
 • zriaďuje kanceláriu komory, schvaľuje jej štruktúru a náplň, pracovné zmluvy a mzdy pracovníkov
 • pravidelne informuje členov o činnosti komory a iných otázkach súvisiacich s výkonom reštaurovania a na tento účel zabezpečuje študijnú, dokumentačnú, edičnú a publikačnú činnosť

Zloženie predstavenstva

Predseda:
Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.

Podpredseda:
Mgr. art. Juraj Puškár

Členovia:
Mgr.art. Zuzana Preisová
Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.
Mgr. art Peter Šimon

Email:
predstavenstvo@restauro.sk

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.