Užitočné adresy

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 4

 • Optická mikroskopia
 • Rastrovacia (scanning) mikroskopia, vrátane mikrosondy
 • Hmotnostná spektrometria
 • Plynová chromatografia

Kontakt: RNDr. Ivan Repčok, CSc., Tel: 02/59 37 51 11, E-mail: irepcok@gssr.sk

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava 4, Centrálne elektro-optické lab.

 • Analytický transmisný mikroskop na malé vzorky s rozlíšením 0,4 nm
 • Detektor na analýzu chemických prvkov od bóru po urán (nedeštrukt. analýza)
 • Elektrónový rastrovací (scanning) mikroskop pre veľké vzorky s detektormi pre analýzu pomocou WDS
 • spektrometrami a EDS spektrometrom na detekciu chem. prvkov od bóru po urán
 • Detektor pre povrchovú analýzu SEM, obrazový analyzátor

Kontakt: RNDr. Jozef Kristín, CSc., Tel: 02/60 29 62 69, E-mail: kristin@fns.uniba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava 4, (Chemický ústav)

 • Plynová chromatografia
 • UV fluorescencia

Kontakt: Doc. RNDr. Anton Gaplovský, CSc., Tel: 02/60 29 63 06

Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava-Patrónka

 • RTG difrakcia
 • Rastrovací (scanning) mikroskop
 • Optické mikroskopy s fázovým kontrastom
 • Transmisný elektrónový mikroskop

Kontakt: Ing. Peter Lobotka, CSc., Tel: 02/54 77 58 26, E-mail: eleklobo@savba.sk

Ústav fyziky Univerzity P. J. Šafárika, Košice (Oddelenie biofyziky)

 • všetky nedeštruktívne optické techniky (asi: mikroskopia, rastrovacia mikroskopia, fluorescenčná mikroskopia, IČ mikroskopia, chromatografia)

Kontakt: Prof. Pavol Miškovský, DrSc., Tel: 055/62 22 986, E-mail: misko@kosice.upjs.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava

 • Mössbauerova spektroskopia

Kontakt: Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc., E-mail: lipka@elf.stuba.sk

Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 842 19 Bratislava-Patrónka (Oddelenie optoelektronických meracích metód)

 • Snímanie IČ obrazu CCD kamerou s počítačovým spracovaním

Kontakt: RNDr. Hain, Tel: 02/54 77 59 49, E-mail: Miroslav.Hain@savba.sk
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. Tel.: 02 54 77 32 69, E-mail: Jan.Bartl@savba.sk

Katedra bunkovej biológie ÚBEV, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice