Na základe viacerých dotazov podávame vysvetlenie pre členov Komory reštaurátorov.

„Autorizovaný reštaurátor“ v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona 49/2002 Z.z. už prakticky vo vzťahu k reštaurovaniu národných kultúrnych pamiatok stratil význam a len zakladá bariéru pre uchádzačov, ktorí sú zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov a sú oprávnení na výkon reštaurátorskej činosti, pretože reštaurátor zapísaný aj v zozname autorizovaných reštaurátorov nemá pri výkone reštaurátorskej činnosti širšie oprávnenia ako reštaurátor zapísaný „len“ v zozname členov Komory reštaurátorov, t. j. postavenie autorizovaného reštaurátora a reštaurátora zapísaného „len” v zozname členov Komory reštaurátorov je od roku 2002 rovnocenné.

Z uvedeného dôvodu požiadavka na „autorizovaného“ reštaurátora je diskriminačná a zakladá bariéru pre uchádzačov, ktorí sú zapísaní „len“ v zozname členov Komory reštaurátorov a sú rovnako oprávnení na výkon reštaurátorskej činnosti.

Predstavenstvo KR