E.C.C.O. je konfederáciou národných organizácií v celej Európe, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho dedičstva pre spoločnosť prostredníctvom vysokých štandardov v profesionálnej praxi konzervovania a reštaurovania.

Pre E.C.C.O. je oslava Európskych dní konzervovania a reštaurovania v odkaze EYCH2018 (Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018) príležitosťou na zvýšenie povedomia o hodnotných výsledkoch, ktoré môže konzervovanie a reštaurovanie poskytnúť kultúrnemu dedičstvu a spoločnosti.

Táto iniciatíva poskytuje podnet na zdôraznenie mnohých projektov, ikonických alebo iných, za ktoré boli naši členovia priamo zodpovední alebo sa na nich podieľali v členských štátoch EÚ a ktoré demonštrujú spôsoby, akými konzervovanie a reštaurovanie prispieva k nášmu chápaniu a zapájaniu sa do nášho kultúrneho dedičstva.

Konzervovanie-reštaurovanie je paradigma, forma prístupu; je to spôsob, ako pristupovať ku kultúrnemu dedičstvu s cieľom zabezpečiť jeho trvalo udržateľnú prístupnosť a využitie v prospech všetkých. Hoci ide o prístup, na ktorom sa môže podieľať celá spoločnosť a aj sa na ňom podieľa, na profesionálnej úrovni sú to špecifická príprava, vzdelávanie a skúsenosti ktoré poskytujú konzervátorovi-reštaurátorovi nástroje na obhajobu kultúrneho dedičstva a na odhaľovanie alebo pridávanie nových poznatkov tam, kde takéto znalosti môžu tiež výrazne zvýšiť jeho hodnotu.

European Days CR 2023

Oslava po celej Európe

Konzervátori-reštaurátori pozývajú návštevníkov na svoje pracoviská: do ateliérov múzeí, galérií, súkromných ateliérov, univerzitných ateliérov a na lokality kde konzervátori-reštaurátori pracujú na pamiatkach. Konzervátori-reštaurátori vysvetlia verejnosti svoje skutočné konzervátorsko-reštaurátorské projekty s prípadovými štúdiami. Cieľom Európskeho dňa konzervátorov-reštaurátorov je:

  • zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe konzervovania a reštaurovania pri ochrane kultúrneho dedičstva u tvorcov politík a občianskej spoločnosti (verejnosti);
  • zdieľať poznatky o komplexnej činnosti tejto samostatnej profesie ako aplikovanej vedy, ktorá zahŕňa humanitné vedy, prírodné vedy a uplatňuje princípy etického kódexu v mnohých oblastiach kultúrneho dedičstva;
  • zdôrazňovať rešpektovanie a objavovanie hodnôt pre spoločnosť prostredníctvom intervencií nad rámec umenia a remesiel na zabezpečenie integrity materiálneho svedectva, aby sa zaručila pravosť kultúrneho dedičstva pre proces identifikácie jednotlivca;
  • sprehľadniť medzinárodné kvalitatívne štandardy profesie na tejto vysokej úrovni kompetencií na ochranu kultúrneho dedičstva prostredníctvom členských združení v 22 európskych štátoch;
  • objasniť, aký význam má táto odbornosť pre trvalo udržateľný cestovný ruch a ako katalyzátor inovácií vo vede pre pamiatky

Kampaň na sociálnych sieťach

Európsky týždeň konzervovania a reštaurovania bude kampaňou na sociálnych sieťach, ktorá sa bude konať od pondelka do soboty 9. - 14. 10. 2023 s cieľom upozorniť na Európsky deň konzervovania a reštaurovania, ktorý sa uskutoční nasledujúcu nedeľu 15. 10. 2023. Tento Európsky týždeň konzervovania a reštaurovania má za cieľ:

  • priblížiť ľuďom európske kultúrne dedičstvo, históriu a spoločné hodnoty;
  • zapojiť mladú generáciu do starostlivosti o kultúrne dedičstvo;
  • zdôrazniť špeciálne témy v konzervovaní a reštaurovaní, ktoré sú dôležité pri zachovaní kultúrneho dedičstva, ako je autentickosť, povedomie, prístup, udržateľnosť.

Zdieľajte svoju realitu v Európe

Od pondelka 9. do nedele 15. októbra 2023 navrhujeme šesť tém s príslušnými plagátmi(pozri web vyššie), ktoré bude E.C.C.O. uverejňovať každý deň. Témy sú uvedené nižšie a odporúčame vám, aby ste ich šírili medzi svojich kolegov. Uľahčite šírenie tým, že požiadate svojho člena o preklad alebo zhrnutie príspevkov v angličtine a zdieľaním svojich odkazov s E.C.C.O. prostredníctvom e-mailov alebo sociálnych médií.

Vďaka skvelej #ECCOCommunity na sociálnych médiách si ponechajme dva heštegy aj na tento rok!

Pondelok 9.10.2023

Deň on-line otvorených dverí európskych inštitúcií/centier vzdelávania/laboratóriíí pre konzervovanie-reštaurovanie

#EuropeanDaysConservationRestoration

Dnes začína Európsky týždeň konzervovania-reštaurovania 2023 na sociálnych sieťach. Každému dňu je priradená iná téma. Ak chcete zdieľať, pridajte heštegy(mriežky) z pôvodného postu na obrázku a/alebo pošlite nám link na váš post, budeme ho zdieľať a zazdieľa ho aj E.C.C.O.

➡️Inštitúcie kultúrneho dedičstva sú chrbtovou kosťou našej profesie, pretože poskytujú prístup ku vzdelávaniu, výchove a výskumu. Tento deň je venovaný inštitúciám a mapovaniu úrovne výskumu a vzdelávania v členských krajinách E.C.C.O. a ENCoRE.

Utorok 10.10.2023

Vzdávame poctu konzervátorom-reštaurátorom

#EuropeanDaysConservationRestoration

➡️Deň venovaný ľuďom, ktorí významne prispeli k oblasti konzervovania – reštaurovania, či už svojou účasťou na uznávaní profesie alebo priekopníkom vo svojej práci. Títo ľudia si zaslúžia špeciálne poďakovanie a uznanie E.C.C.O. komunity.

#ECCOCommunity

Streda 11.10.2023

Zdieľanie osvedčených postupov: Konzervovanie a reštaurovanie hnuteľných pamiatok

#EuropeanDaysConservationRestoration

#EuropeanDaysConservationRestoration

➡️Naša každodenná prax zahŕňa prácu s dôležitými umeleckými dielami a predmetmi, čo je stránka, ktorú koneční príjemcovia diela nepoznajú. Či už pracujete v súkromnom alebo verejnom sektore, tento deň je príležitosťou na zdieľanie osvedčených postupov!

Venujeme sa hnuteľným pamiatkam a pozývame vás, aby ste sa podelili o ukážkové práce na hnuteľných predmetoch, ako sú: sochy, starožitnosti, maľby, zbierky atď.

#ECCOCommunity

Štvrtok 12.10.2023

Zdieľanie dobrej praxe: Konzervovanie-reštaurovanie nehnuteľných pamiatok

#EuropeanDaysConservationRestoration

➡️ Zdieľanie dobrej praxe pri konzervovaní-reštaurovaní nehnuteľných pamiatok. Naša každodenná prax zahŕňa prácu na významných pamiatkach alebo lokalitách, čo je stránka, ktorá je často pre konečných užívateľov neznáma. Či už ide o prácu v súkromnom alebo verejnom sektore, tento deň poskytuje príležitosť podeliť sa o osvedčené postupy!

Oddaní nehnuteľnému dedičstvu vás pozývame podeliť sa o príkladnú prácu na objektoch nehnuteľného dedičstva, ako sú: pamiatkovo chránené budovy, chrámy, nástenné maľby, mozaiky atď.

#ECCOCommunity

Piatok 13.10.2023

Ohrozené pamiatky: Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva z pohľadu klimatických zmien

#EuropeanDaysConservationRestoration

▶️Bez ohľadu na úsilie komunity konzervátorov-reštaurátorov sú naše pamiatky ohrozené. Hlavné rizikové faktory sú identifikované v dôsledkoch zmeny klímy a nedostatku profesionálnych štandardov kvality. Je dôležité zapojiť verejnosť do uznania prínosu odborníkov v oblasti konzervovania a reštaurovania vysvetľovaním a poukazovaním na tieto riziká.

#ECCOCommunity

Sobota 14.10.2023

Interdisciplinarita v konz.-reštaurovaní: Udržateľnosť, spolupráca a spájanie sa(networking)

#EuropeanDaysConservationRestoration

▶️ Nepracujeme sami! Interdisciplinarita v politike, vzdelávaní, odbornej príprave a výskume sú piliermi spolupráce a vytvárania sietí profesie vedúcej k udržateľnosti a rozvoju. Pozývame vás, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti od inštitucionálnych korporácií až po osobné siete.

#ECCOCommunity

Nedeľa 15.10.2023

Dnes je Európsky deň reštaurovania!

Happy #EuropeanDayConservationRestoration 💫💫🎉🎉🎉

Oslava profesie! Príležitosť zdieľať výsledky a komunikovať s verejnosťou! #ECCOCommunity

Kolegovia, všetko najlepšie!

http://www.ecco-eu.org/

#ECCOCommunity

#EuropeanDayConservationRestoration

Veľmi pekne ďakujeme celej komunite #ECCOCommunity !

Ste európsky/a konzervátor/ka-reštaurátor/ka?

Pripojte sa k svojej národnej asociácii (na Slovensku Komora reštaurátorov) a pomôžte nám rozšíriť sieť a viditeľnosť profesie.

Naša misia

✅ Organizovať, rozvíjať a propagovať na praktickej, vedeckej a kultúrnej úrovni profesiu konzervátora-reštaurátora.

✅ Nastaviť štandardy a regulovať prax na európskej úrovni a zlepšiť komunikáciu a mobilitu odborníkov.

✅ Posilniť úlohu a povinnosti konzervátora-reštaurátora vo vzťahu k ostatným pri ochrane kultúrneho dedičstva.

Naša vízia

✅ Kultúrne dedičstvo chránené pre spoločnosť prostredníctvom vysokých štandardov v profesionálnej praxi konzervovania a reštaurovania

#ECCOCommunity
#EuropeanDaysConservationRestoration