Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme adresu s Návrhom Rozhodnutia EP a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva.

kancelária KR

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-543-SK-F1-1.PDF