Vážení členovia Komory reštaurátorov, prihlasovanie (fyzických osôb aj spoločností s r.o.) do zoznamu poistencov bude možné k poslednému dňu štvrťroka pre nasledujúce obdobie (k 31.3., 30.6.,30.9., 31.12.).

Predstavenstvo KR