Technické normy

Technickou normou sa rozumie technická špecifikácia prijatá normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie. Vo všeobecnosti ide o dokument majúci charakter dobrovoľného usmernenia, v ktorom sú uvedené technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, služba, výrobný proces, postup, systém a metódy ich skúšania. Technické normy nie sú všeobecne záväzné ako sú právne predpisy, napríklad zákon. Avšak ide o natoľko odborne kvalifikované usmernenia, ktoré v praxi veľmi často zohrávajú významnú úlohu už len v tom, že zmluvné strany na existujúce technické normy často odkazujú pri vymedzení predmetu zmluvy a odvodzujú od nich svoje zmluvné záväzky, zodpovednosť a sankcie.

Z hľadiska jednotlivých druhov technických noriem sa rozlišujú

·         medzinárodné normy

·         národné normy

·         európske normy

V podmienkach Slovenskej republiky národnou normou je slovenská technická norma (značka STN), ktorú prijíma slovenský národný normalizačný orgán, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (tzv. ÚNMS SR). Avšak osobitný význam v Slovenskej republike majú predovšetkým európske normy.

Európska norma je norma prijatá jednou z európskych normalizačných organizácií a označuje sa skratkou EN. Účelom európskej normalizácie je tvorba dobrovoľných usmernení vo forme európskych (technických) noriem, v ktorých sa uvádzajú technické špecifikácie výrobkov, služieb a procesov zodpovedajúce potrebám obchodu a očakávaniam spotrebiteľov na jednotnom európskom trhu. Predstavuje kľúčový nástroj na konsolidáciu jednotného európskeho trhu a na posilnenie konkurencieschopnosti európskych spoločností, čím vytvára podmienky pre trvalý hospodársky rast. Európske normy sú cenným nástrojom na uľahčenie cezhraničného obchodu nielen v rámci jednotného európskeho trhu, ale aj v rámci ostatných častí sveta. Znižujú zbytočné náklady na strane dodávateľov, ale aj na strane objednávateľov výrobkov a služieb pôsobiacich vo verejnom aj v súkromnom sektore. Napomáhajú k vysokej kvalite, spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov a služieb a k ochrane spotrebiteľov. Pomocou nich sa prispieva aj k ochrane životného prostredia, ktorej sa na európskej úrovni venuje čoraz väčšia pozornosť. Normy sú súčasťou vedomostnej ekonomiky, ktorá podporuje európsky priemysel a spoločnosť. Uľahčujú inovácie a podporujú používanie nových technológií. Dopĺňajú európske a národné politiky v týchto oblastiach a uľahčujú spoločnostiam a iným aktérom dodržiavanie príslušných právnych predpisov.

Európske normy prijímajú nasledovné európske normalizačné organizácie (ESO):

·         Európsky výbor pre normalizáciu (CEN),

·         Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC)

·         Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)

Európske normy sa vypracúvajú v úzkej spolupráci s konkrétnym príslušným odvetvím a ďalšími relevantnými členmi alebo partnermi organizácií ESO. Z hľadiska procesu tvorby európskych noriem, tak väčšina z nich je iniciovaná priamo praxou a teda podnikmi, ktoré pôsobia v danom odvetví a sú vytvárané v spolupráci aj s ostatným subjektmi, ktoré v danom odvetví pôsobia v rôznom postavení.

Európsky systém normalizácie je unikátny v tom, že po vydaní európskej normy je každý národný normalizačný orgán povinný odstrániť každú národnú normu, ktorá je v rozpore s novou európskou normou. Tieto národné normalizačné orgány sú súčasne zodpovedné za transpozíciu všetkých európskych noriem do národných noriem a za odstraňovanie tých národných noriem, ktoré sa dostávajú do rozporu s nimi. Európska norma sa preto stáva národnou normou vo všetkých 34 európskych štátoch. Ako už bolo vyššie uvedené, v podmienkach Slovenskej republiky je takýmto národným normalizačným orgánom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (tzv. ÚNMS SR).

 

Technické normy v oblasti starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva

CEN/TC 346

Aj v oblasti starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva, v ktorej reštaurátori vykonávajú konzervovanie a reštaurovanie na profesionálnej úrovni, existujú viaceré európske normy. Tie podrobne charakterizujú materiály, procesy, prax, metodiky a dokumentáciu v rámci starostlivosti o zachovanie hmotného kultúrneho dedičstva, a to na podporu jeho zachovania, ochrany a údržby, ako aj na podporu jeho významu. Zahŕňajú charakteristiku procesov degradácie a environmentálnych podmienok pre kultúrne dedičstvo, ako aj produkty a technológie používané pre plánovanie a realizáciu konzervovania, reštaurovania, opráv a údržby predmetov hmotného kultúrneho dedičstva.

 

Prehľad noriem CEN/TC 346 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva 2010 – 2021

Copy of CEN_TC_346_prehlad vydanych noriem 2010_2021

Uvedené normy si môžete obstarať tu : https://normy.unms.sk/default.aspx