Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021

Drahí kolegovia a priatelia,

Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete.

Preto chceme otvoriť dvere, za ktorými pracujú konzervátori-reštaurátori v archívoch, múzeách, výskumných pracoviskách, in situ, a tak pomôcť lepšie spoznať ich prácu a vnímať komplexnosť, krásu a krehkosť kultúrneho dedičstva.

Preto Vás E.C.C.O. pozýva zvnútorniť svoj záväzok voči kultúrnemu dedičstvu; vyzdvihnúť prácu konzervátorov-reštaurátorov v Európe v prospech nášho spoločného bohatstva

V mene výboru E.C.C.O.

Elis Marcal

Prezidentka E.C.C.O.

Vážené členky, vážení členovia,

E.C.C.O. už po štvrtý krát vyzýva konzervátorov/reštaurátorov, aby otvorili (viruálne) dvere verejnosti.

Tešíme sa na nedeľu 10.októbra 2021 – Európsky Deň Konzervovania a Reštaurovania a 

na týždeň sociálnych médií od 4.do 10.októbra 2021, venovaný konzervovaniu a reštaurovaniu.

 

Konzervátori/reštaurátori pozvú návštevníkov na svoje „virtuálne pracoviská“: Experti z múzeí, z univerzitných a súkromných ateliérov a dielní či priamo z reštaurovaných lokalít budú prezentovať Profesiu Konzervátor-Reštaurátor a ich projekty verejnosti. Cieľom Európskeho dňa Konzervovania a reštaurovania je :

  • zvýšiť povedomie verejnosti a politikov o kľúčovej úlohe konzervovania-reštaurovania v procese zachovania kultúrneho dedičstva;
  • zdieľať poznanie o komplexnej povahe špecializovanej profesie konzervovania-reštaurovania, ktorá je destilátom humanitných a prírodovedných disciplín a aplikujúc etický kódex je prítomná v mnohých oblastiach                        kultúrneho dedičstva;
  • zvýrazniť prínos umeleckých a remeselných činností pri uchovaní integrity materiálovej stránky ako záruky autenticity kultúrneho dedičstva;
  • prezentovať prehľad medzinárodných kvalitatívnych štandardov profesie na úrovni špičkových odborných kompetencií z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva v 22 členských štátoch E.C.C.O. a
  • objasniť, ako je expertíza konzervátora-reštaurátora dôležitá pre udržateľný turistický ruch a je katalyzátorom pre rozvoj vedy o kultúrnom dedičstve.

 

P R O G R A M

Pondelok 4.októbra

Deň otvorených dverí inštitúcií/centier vzdelávania/laboratóriíí pre konzervovania-reštaurovanie

Inštitúcie kultúrneho dedičstva sú chrbtovou kosťou našej profesie, pretože poskytujú prístup ku vzdelávaniu, výchove a výskumu. Tento deň je venovaný inštitúciám a mapovaniu úrovne výskumu a vzdelávania v členských krajinách E.C.C.O. a ENCoRE.

Utorok 5.októbra

Deň otvorených dverí u Konzervátorov-reštaurátorov

Deň venovaný ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili v oblasti konzervovania-reštaurovania, či už anagažovaním sa za uznanie profesie alebo presadením/vyvinutím inovatívnych konzervačno-reštaurátorských postupov.

Streda 6.októbra

Inšpiratívne príklady konzervovania-reštaurovania-intervencie hnuteľného kultúrneho dedičstva

Našou každodennou, pred očami diváka/konzumenta skrytou činnosťou, je konzervovanie-reštaurovanie umeleckých diel a diel úžitkového umenia. Chceme Vám prezentovať úspešné konzervátorsko-reštaurátorské postupy diel z verejnej a súkromnej sféry-sôch, malieb, starožitností atď.

Štvrtok 7. októbra

Inšpiratívne príklady konzervovania-reštaurovania-intervencie nehnuteľného kultúrneho dedičstva

Našou každodennou, pred očami diváka/konzumenta skrytou činnosťou, je konzervovanie-reštaurovanie umeleckých diel a diel úžitkového umenia. Chceme Vám prezentovať úspešné konzervátorsko-reštaurátorské postupy diel z verejnej a súkromnej sféry-budov, chrámov, fresiek, mozaík atď.

Piatok 8. októbra

Kultúrne dedičstvo v ohrození: záchrana hnuteľného kultúrneho dedičstva z hľadiska klimatickej zmeny

Kultúrne dedičstvo je v ohrození napriek úsilu konzervátorov-reštaurátorov. Hlavné rizikové faktory sú prejavy vplyvu klimatickej zmeny a nedostatok profesionálnych kvalitatívnych štandardov. Je dôležité oboznamovať verejnosť o dôležitosti prínosu konzervátorov-reštaurátorov pre túto problematiku pri vysvetľovaní a poukazovaní na riziká vplyvu klimatickej zmeny.

Sobota 9.októbra

Interdisciplinarita konzervovania-reštaurovania: udržateľnosť, spolupráca & networking

Nepracujeme sami ! Interdisciplinarita v stratégii, vzdelávaní, tréningu a výskume je pilierom pre spoluprácu profesionálov, výsledkom čoho je udržateľnosť a vývoj. Pozývame Vás zdieľať príklady inštitucionálnej spolupráce a personálneho networkingu.

Nedeľa 10.októbra

Európa pre kultúrne dedičstvo, spoločnosť pre kultúrne dedičstvo, zachovanie kultúrneho dedičstva/zvýšenie povedomia/prístup ku kultúrnemu dedičstvu

Oslava profesie ! Príležitosť pre zdieľanie úspechov a zapojenie verejnosti !

Zdieľajte stručný popis Vašej aktivity s E.C.C.O. v angličtine. Pracovná skupina pre Európske dni kultúrneho dedičstva je pripravená zdieľať Váš príspevok. Môžete nás kontaktovať via email alebo sociálne médiá…