Tlačová správa E.C.C.O.
Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií – E.C.C.O. usporiada svoje Valné zhromaždenie a Stretnutie prezidentov pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku, v Berlíne vo dňoch 5. a 6. júna 2016.
Hlavná téma zasadania „Starostlivosť o zachovanie dedičstva má zmysel! Profesia konzervátora a reštaurátora ako strategický zdroj pre kultúrne dedičstvo“ predstavuje myšlienku, že konzervovanie a reštaurovanie má schopnosť vytvárať nové poznatky a odhaľovať informácie o našom dedičstve, čo sa môže uskutočňovať prostredníctvom metodiky pre udržateľné využívanie a prístupnosť.
E.C.C.O. podporuje myšlienku, že táto profesia má strategickú pozíciu pri pomoci komunitám a spoločenstvám zapojiť dedičstvo tak, aby to bolo vzájomne výhodné. Je to v súlade s nedávno prijatou deklaráciou Namur „Kultúrne dedičstvo v 21. storočí pre lepšie spolužitie. Smerom ku spoločnej stratégii pre Európu „.
Stefano De Caro, generálny riaditeľ ICCROMu sa pripojí ako hlavný rečník.
Erminia Sciacchitano, hlavná úradníčka pre politiku – kultúru – dedičstvo, ekonomiku kultúry na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru v Európskej komisii bude mať prezentáciu spoločne so zástupcami ICOMOSu a ENCoRE.
Pozvánky boli zaslané zástupcom správnych rád ICCROM, ENCoRE, ICOMOS,
ICOM-CC, Europa Nostra, IIC, UNESCO, HEREIN, EHHF, EHLF, CEPLIS a európskym politikom ktorí majú súvislosť s kultúrnym dedičstvom.
Pri príležitosti 25. výročia sa všetci prezidenti a zástupcovia našich členských organizácií zídu spoločne v Bode-Museum 6. júna, aby si vymenili názory na aktuálne záležitosti v oblasti starostlivosti o zachovanie umeleckých a kultúrnych hodnôt a riešili politický kontext.
Naša profesionálna práca je v súlade s politikou vyvíjanou zo strany Európskej komisie, ktorá uznáva význam kultúrneho dedičstva pre hospodársky rast a sociálnu súdržnosť v Európe. O problémoch, ktoré majú vplyv na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva, budeme rokovať s našimi partnermi z medzinárodných inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva.
Nemecká asociácia konzervátorov a reštaurátorov VDR, ako jedna zo zakladajúcich členov zastrešujúcej organizácie, s radosťou využíva túto príležitosť, aby hostila jubileum v roku 2016 v Berlíne v tandeme s prednáškami o profesii a spoločnosti, aj v súvislosti s Rokom európskeho kultúrneho dedičstva „Zdieľanie dedičstva“ 2018 (ECHY).
E.C.C.O. zastupuje 24 národných organizácií z celej Európy s približne 6000 profesionálnymi konzervátormi a reštaurátormi ako členmi. E.C.C.O. sa zasadzuje za zabezpečenie kvality konzervovania a reštaurovania v prospech dobrého materiálneho stavu nášho rôznorodého dedičstva a to vníma ako veľmi dôležitú úlohu a funkciu. Aby zakotvila tento záujem v európskom odporúčaní, E.C.C.O. vytvorila sieť s Radou Európy, Európskou komisiou a medzinárodnými partnermi v oblasti kultúrneho dedičstva a bol jej udelený štatút pozorovateľa pri Rade Európy.