Výstava mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000. Pracuje s historickým dedičstvom, ku ktorému môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Na jednej strane ho môžeme „len“ zachovávať, na strane druhej ho môžeme vnímať ako výzvu na diskusiu, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Predstavením včasnostredovekej Európy sa snažíme uviesť strednú Európu do širšieho kontextu a otvoriť diskusiu o nacionalizovanej stereotypnej interpretácii (nielen) slovenskej včasnostredovekej histórie.