Zasadnutie 41. skúšobného senátu Komory reštaurátorov sa uskutoční

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

v kancelárii KR na Lermontovovej ul. 8 v Bratislave.