Návrh programu:

 1. 9:00 –9:30 hod. prezentácia
 2. Otvorenie a privítanie členov KR, predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár
 3. Schválenie rokovacieho programu
 4. Správa o činnosti Predstavenstva KR od 06. 11. 2013 podnes a návrh úloh na rok 2014 – predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár a členovia predstavenstva
 5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Komory reštaurátorov, Článok 3 Valné zhromaždenie, bod 8. Návrh na doplnenie
 6. Informácia o E.C.C.O. – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD od 06.11.2013 podnes
 7. Správa o hospodárení KR v roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 – člen predstavenstva Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.
 8. Správa o činnosti Dozornej rady KR od 06. 11. 2013 podnes – predseda DR, akad. soch. Tomáš Lupták
 9. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie od 06. 11. 2013 podnes – predseda DK, Doc. Mgr. art. Jana Balážiková
 10. Správa o činnosti Skúšobného senátu od od 06. 11. 2013 podnes – predseda SS, prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
 11. Prestávka – občerstvenie
 12. Rôzne – diskusia
 13. Uznesenie
 14. Záver

Program VZ 2014