Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov zverejnený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod spisovou značkou PL. ÚS 12/2016.

Ústavný súd Slovenskej republiky týmto svojim rozhodnutím (nálezom) vyhlásil ustanovenia zákonov oprávňujúce Pamiatkový úrad Slovenskej republiky reštaurovať národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia za protiústavné. Ich protiústavnosť identifikoval až s piatimi článkami Ústavy Slovenskej republiky!

Celé rozhodnutie (nález) Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dňom zverejnenia tohto nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov už Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemôže reštaurovať národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

V dôsledku zverejnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov došlo k zmenám ustanovenia §33 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a ustanovenia § 13 ods. 8 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Od 11. februára 2019 podľa § 33 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu môže teda reštaurovať národné kultúrne pamiatky výlučne

a) člen Komory reštaurátorov a

b) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu môžete nájsť v Zbierke zákonov.

Od 11. februára 2019 podľa § 13 ods. 8 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty môže vykonávať reštaurovanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia výlučne

a) múzeum a galéria,

b) člen Komory reštaurátorov a

c) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty môžete nájsť v Zbierke zákonov.