Základné dokumenty KR

Stanovy Komory reštaurátorov

Etický kódex reštaurátora

Organizačný poriadok Komory reštaurátorov

Disciplinárny poriadok Komory reštaurátorov

Volebný poriadok Komory reštaurátorov

Skúšobný poriadok Komory reštaurátorov