Z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou boli dňom 17. 06. 2013 stiahnuté zo zoznamu na webovej stránke Komory reštaurátorov všetky špecializácie, ku ktorým do dnešného dňa neboli pridelené osvedčenia.

Kancelária KR