Na valnom zhromaždení 21. 5. 2023 v Ríme bola do funkcie generálnej tajomníčky Európskej konfederácie konzervátorských-reštaurátorských organizácií E.C.C.O. – European Confederation of Conservator-Restorers‘ Organisations opäť zvolená Barbara Davidson, súčasná predsedníčka Komory reštaurátorov. E.C.C.O. združuje 26 európskych krajín s riadnym alebo pridruženým členstvom.