Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážené členky, vážení členovia členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný  termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 16. októbra 2023.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do piatku 15. septembra 2023 vrátane.

PODMIENKY

UCHÁDZAČ / UCHÁDZAČKA O ČLENSTVO V KOMORE REŠTAURÁTOROV

Najneskôr v piatok 15. septembra 2023 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,

·         úradne osvedčené vysokoškolské diplomy a úradne overené vysvedčenia o štátnej skúške preukazujúce nadobudnutie vysokoškolského reštaurátorského vzdelania            prvého a druhého stupňa vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom                                hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; ak sa uchádza o členstvo v špecializácii reštaurovania v oblasti úžitkového umenia a sú splnené                          podmienky podľa § 11 zákona č. 200/1994 Z.z., tak uchádzač doručí úradne osvedčené maturitné vysvedčenie alebo iný úradne osvedčený doklad preukazujúci                     najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

·         potvrdenie o vykonaní najmenej 3-ročnej odbornej reštaurátorskej praxe od reštaurátora, pod dohľadom ktorého vykonával odbornú reštaurátorskú prax,

·         reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom (3) reštaurátorským realizáciám, z ktorých vyplýva, že uchádzač samostatne vykonal reštaurátorskú činnosť v rámci             odbornej reštaurátorskej praxe, a to v listinnej aj v elektronickej podobe,

·         výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace.

PRIHLÁŠKA UCHÁDZAČA O ČLENSTVO

ČLENKA/ ČLEN KOMORY REŠTAURÁTOROV UCHÁDZAJÚCI SA O ZÁPIS ĎAĽŠEJ ŠPECIALIZÁCIE REŠTAUROVANIA DO ZOZNAMU ČLENOV KOMORY REŠTAURÁTOROV

Najneskôr v piatok 15. septembra 2023 členka / člen Komory reštaurátorov uchádzajúci sa o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 600 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku člena KR na špecializovanú reštaurátorskú skúšku o rozšírenie špecializácie reštaurovania,

·         potvrdenie o vykonaní najmenej 3-ročnej odbornej reštaurátorskej praxe od reštaurátora, pod dohľadom ktorého vykonal odbornú reštaurátorskú prax,

·         reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom (3) reštaurátorským realizáciám, z ktorých vyplýva, že uchádzač samostatne vykonal reštaurátorskú činnosť v rámci            odbornej reštaurátorskej praxe, a to v listinnej aj v elektronickej podobe,

·         výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace.

PRIHLÁŠKA ČLENA KR NA ŠRS O ROZŠÍRENIE ŠPECIALIZÁCIE

ČLENKA / ČLEN KOMORY REŠTAURÁTOROV UCHÁDZAJÚCI SA O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY

Najneskôr v piatok 15. septembra 2023 člen Komory reštaurátorov uchádzajúci sa o vykonanie autorizačnej skúšky musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za autorizovanú skúšku vo výške 800 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na autorizačnú skúšku,

·         reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom (3) reštaurátorským realizáciám vykonaným za posledných päť (5) rokov, a to v listinnej aj v elektronickej podobe,

·         dôkazy preukazujúce, že aspoň jedna z reštaurátorských realizácii vykonaných za posledných päť (5) rokov bola predmetom výstavy alebo súčasťou odbornej                            publikácie z oblasti reštaurovania

·         výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace.

PRIHLÁŠKA ČLENA KR NA AUTORIZAČNÚ SKÚŠKU

Doplňujúce informácie:

Podrobnosti k plateniu skúšobných poplatkov

Uchádzačka / uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov uhrádza skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 € bezhotovostným prevodom na bankový účet Komory reštaurátorov vedený v Tatra banka, a.s. číslo účtu (IBAN): SK95 1100 0000 0026 2674 8124 V príkaze na úhradu prosíme do poznámky pre príjemcu uviesť: SKUSKA a priezvisko uchádzača.

Členky / členovia Komory reštaurátorov uhrádzajú skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku o rozšírenie špecializácie reštaurovania vo výške 600 € alebo skúšobný poplatok za autorizovanú skúšku vo výške 800 € bezhotovostným prevodom na bankový účet Komory reštaurátorov vedený v Tatra banka, a.s. číslo účtu (IBAN): SK95 1100 0000 0026 2674 8124 Ako variabilný symbol (VS) prosíme uviesť číslo zápisu do zoznamu členov a do poznámky pre príjemcu uviesť: SKUSOBNY POPLATOK

 

Doplňujúce informácie k potvrdeniam o odbornej reštaurátorskej praxi

Z potvrdenia o odbornej reštaurátorskej praxi musia vyplývať

·         údaje o reštaurátorovi, ktorý vydal potvrdenie,

·         údaje o uchádzačovi alebo členovi Komory reštaurátorov, ktorý vykonával odbornú reštaurátorskú prax,

·         presné vymedzenie predmetov reštaurovania, na ktorých uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov vykonával odbornú reštaurátorskú prax, a to uvedením ich                  názvu, umiestnenia a registračného čísla úradnej evidencie, ak bol predmet reštaurovania vedený v úradnej evidencii vedenej orgánom verejnej moci (napr.                          ústredný zoznam pamiatkového fondu),

·         presné vymedzenie reštaurátorskej činnosti, ktorú uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov v rámci odbornej reštaurátorskej praxe vykonal na predmete                          reštaurovania s uvedením času a miesta, kedy ju vykonal,

Ak odborná reštaurátorská prax nebola vykonaná pod dohľadom jedného reštaurátora, tak je potrebné predložiť potvrdenia od každého reštaurátora, u ktorého uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov vykonával odbornú reštaurátorskú prax.

 

Doplňujúce informácie k náležitostiam reštaurátorských dokumentácii

Predkladané reštaurátorské dokumentácie o reštaurátorských realizáciách musia spĺňať náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. To znamená, že reštaurátorská dokumentácia o reštaurátorskej realizácii na národnej kultúrnej pamiatke musí spĺňať náležitosti ustanovené v §5 a §6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a reštaurátorská dokumentácia o reštaurátorskej realizácii na zbierkovom predmete musí spĺňať náležitosti ustanovené v prílohách č. 20 až 23 výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

Ak náležitosti reštaurátorskej dokumentácie neustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, pretože predmetom reštaurátorskej realizácie bol predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nebol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a ani nebol zbierkovým predmetom múzea alebo galérie, tak predkladané reštaurátorské dokumentácie musia spĺňať náležitosti ustanovené v článku 7 ods. 4 až 5 Skúšobného poriadku Komory reštaurátorov.

Ak predmet reštaurovania bol reštaurovaný kolektívne, tak uchádzač alebo člen Komory reštaurátorov v reštaurátorskej dokumentácii vymedzí časť, ktorú samostatne reštauroval.

Každá reštaurátorská dokumentácia sa musí predložiť v listinnej podobe ako uzavretý dokument v pevnej väzbe s číslovanými stranami, ako aj v elektronickej verzii, ktorá musí byť obsahovo totožná s listinnou podobou. Elektronické verzie všetkých predkladaných  reštaurátorských dokumentácii môžu byť predložené aj na jednom dátovom nosiči CD alebo DVD.

 

Úplné znenie skúšobného poriadku sa nachádza tu:

Skúšobný poriadok Komory reštaurátorov