Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pre jednoduchšiu platbu členského poplatku uvádzame IBAN účtu KR:

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2674 8124.

Kancelária KR