Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme informáciu predstavenstva KR o činnosti orgánov KR a zhrnutie aktivít E.C.C.O.

Kancelária KR

KR 085:2016 Informacia predstavenstva clenom KR

KR 086:2016 Aktivity E.C.C.O. clenom KR