Prvý ročník konferencie Heri-Tech Florence sa konal v roku 2018 a organizovala ju Katedra priemysleného inžinierstva Univerzity vo Florencii Florentský veľtrh o umení a reštaurovaní Zámerom konferencie je vytvoriť synergiu medzi kultúrnym dedičstvom (KD) a novými technológiami. Konferencia zahŕňa množstvo výskumných projektov a výskumníkov z celého sveta a zameriava sa na riešenie problematiky reštaurovania kultúrneho dedičstva z hľadiska inovatívnych postupov a technológií, vyvinutých v oblasti základného a aplikovaného výskumu prírodných vied.

OBLASTI a TÉMY ( z celého množstva vyberáme len niektoré)
VEDA o MATERIÁLOCH
• Nové fyzikálne a chemické poznatky vo vyvíjaní nových materiálov a metód pre konzervovanie/reštaurovanie KD
• Metóda pieskovania suchým ľadom(CO2)
• Reštaurovanie pomocou plazmatechnológií
• Nanomateriály a nové technológie reštaurovania
INŽINIERSTVO
• Technológie pre návrh projektu konzervačnej intervencie
• Roboty a robotické platformy pri reštaurovaní KD
DIAGNOSTIKA A MONITOROVANIE
• Najnovšie poznatky pri určovaní poškodenia- diagnostiky(I.R.,UV., Raman, röntgenové spektrofotometrické technológie, tomografia, plynná chromatografia a.i.) a
monitoringu pre účely reštaurovania, preventívneho konzervovania a zachovania KD
• Vývoj a aplikácia matematických modelov ako nástrojov pri určovaní poškodenia, monitoringu a adptácii na vplyvy klimatických zmien
KULTÚRNE DEDIČSTVO a MIKROBIOLÓGIA
• Analýza biopoškodenia KD
• Bioobnova KD na základe použitia biologicky podporených techník
• Mikrobiologické postupy vhodné pre KD
• Akvizičné systémy pre detekciu vodných škodlivín

16.júl 2021: Výzva na predloženie stručného obsahu prednášky
30.september 2021: Notifikácia o akceptácii témy prednášky
17.december 2021: Uzávierka pre predloženie návrhu celého textu prednášky
31.január 2022: Uzávierka pre predloženie finálneho textu prednášky

Stručný obsah prednášky v anglickom jazyku sa predkladá tu :Predloženie abstraktu

Pokiaľ sa medzi oblasťami a témami nenachádza tá Vaša, PRIDAJTE JU !!! KLIKNITE SEM !!!Nová oblasť/téma