Platby členov KR v roku 2018 – členské je splatné do 31. januára 2018!

28. decembra 2017Aktuálne

Platby v roku 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu je potrebné hradiť zvlášť;

platby je možné realizovať  bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (nie poštovou poukážkou!);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého” osvedčenia o členstve.

 

Ročný členský príspevok pre rok 2018 s nezmenenou splatnosťou (30. január 2018) aj výškou:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce v roku 2018 rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

Odvodový príspevok vo výške 1% za rok 2017 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2018;

Poistenie výkonu reštaurátorskej činnosti pre obdobie 17.7.2018 – 16.7.2019 je splatné do 15. apríla 2018! Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€.

Poistné pre s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb je nezmenená – 10% mesačne z dlžnej sumy!