Vážení členovia KR, pre rok 2012 sú všetky príspevky splatné nezmenene do 15. apríla 2012 na starý účet 26 26 74 81 24/1100. Ich výška zohľadňuje predpis schválený valným zhromaždením členov KR dňa 29.11.2010. Každú platbu realizujte zvláštnym platobným príkazom, alebo priamym vkladom na účet KR s uvedením Vášho variabilného symbolu. Neplaťte poštovými poukážkami!

– Ročný členský príspevok 75,00 EUR

– Ročný členský príspevok autorizovaného reštaurátora 120,00 EUR

– Ročný členský príspevok spolupracujúceho člena 37,50 EUR

– Odvodný príspevok vo výške 1%, najmenej však 30,00 EUR

– Poistenie výkonu rešt. činnosti na obdobie 17.7.2012-16.7.2013

fyzická osoba vo výške  23,00 EUR  alebo 54,00 EUR,

spoločnosť (s.r.o. alebo v.o.s.) vo výške  38,00 EUR.