Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na

Vysokej škole výtvarných umení, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky:

pána prof. Petra Siegla, akad. mal., na tému „Vzájomná závislosť etických princípov v reštaurátorskej profesii“.

doktoranda AVU v Prahe, MgA. Andreja Šumberu, na tému Restaurování relikviáře sv.Maura“. a Restaurátorský průzkum korunovačních klenotů českých králů“ , ktoré reštauroval.

Termín konania: 06.12.2012 o 10:00 hod.,

Miesto konania: VŠVU, Drotárska cesta 44, prednáškové priestory Katedry reštaurovania na 2. poschodí.