Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o pridelenie dočasného osvedčenia, že ku žiadosti o toto osvedčenie musí byť priložené prehlásenie "garanta", člena KR s prideleným riadnym osvedčením v poožadovanej špecializácii, že súhlasí s tým, aby držiteľ dočasného osvedčenia vykonával reštaurátorskú činnosť v tejto špecializácii pod jeho dozorom alebo v spolupráci s nim. Bez tohoto prehlásenia žiadosti o dočasné osvedčenie nebudú akceptované.