Predstavenstvo Komory reštaurátorov potvrdilo tieto výsledky 38. skúšobného senátu KR:

Mgr. art. Jana Balážiková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S9: reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry;

Akad. mal. Alexandra Šulíková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S3: reštaurovanie drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr;

Mgr. art. Barbara Mikuláš Burianová – riadne osvedčenie na špecializácie reštaurovania: M4 – reštaurovanie diel na papieri a U3– reštaurovanie fotografií;

Akad. mal. Vojtech Mýtnik – riadne osvedčenie na špecializácie reštaurovania: M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne.alebo inom nosiči a S11– reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok;

Akad. soch. Árpád Mézes – absolvovaním skúšky potvrdil svoju spôsobilosť na výkon reštaurátorskej činnosti v oblasti S3– reštaurovanie drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr, čím doplnil a uzavrel správne konanie vo veci už vydaného osvedčenia KR č. 187, ktoré je týmto účinné v plnom rozsahu.