Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska, Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

prikladáme definitívny program tohoročného seminára.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo ORS a KR

PROGRAM SEMINÁRA 2017