Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.- rešt. sa narodil v Košiciach. Magisterské štúdium v študijnom odbore Restaurování výtvarných děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik absolvoval na Akademii výtvarných umění v Prahe. Členom komory reštaurátorov je od roku 1995. Mgr. Peter Gomboš, akad.mal.- rešt. sa špecializuje na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry, reštaurovanie tabuľovej maľby, reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči, reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch.

Dnešný vzhľad kaštieľa v Borši sa výrazne líši od pôvodného, nakoľko vznikol spojením dvoch samostatne stojacich renesančných kúrií (kúria Mikuláša Hennyeiho a kúria Mikuláša Kamarása – Zeleméryho). Kašieľ prešiel niekoľkými stavebnými úpravami, vzhľad, ktorý sa v celku podobá dnešnému, nadobudol v 1. polovici 17.storočia.

V roku 1940 sa započalo s obnovou kaštieľa na základe architektonických plánov Gézu Luxa. V 80. rokoch boli vymenené niektoré časti strešnej a stropnej konštrukcie. V období od roku 1995 až 2005 sa postupne začalo obnovovať severné a časť východného krídla kaštieľa.

Predmetom reštaurovania boli hodnotné fragmenty starších a mladších historických omietkových vrstiev s fragmentmi sgrafitovej výzdoby.