Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. sa narodila v Zlatých Moravciach. Magisterské štúdium v študijnom odbore Voľné umenie – reštaurovanie maľby absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2005. V roku 2010 obhájila doktorantskú dizertačnú prácu „Identifikácia a analýza kresbových techník vybraných diel zo súboru kresieb Slovenskej národnej galérie v Bratislave.“ Členkou Komory reštaurátorov je od roku 2006. Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD sa špecializuje na reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči a na reštaurovanie diel na papieri.

Prešovské židovské múzeum bolo založené v roku 1928 vďaka Ing. Eugenovi Bárkánymu a dr. Teodorovi Austerlitzovi. Múzeum pôsobilo do začiatku druhej svetovej vojny. Po vojne nebol záujem otvoriť brány múzea, zbierky z nedostatku starostlivosti začali chátrať, preto pán Bárkány zariadil, aby boli deponované v Štátnom židovskom múzeu v Prahe. Na Slovensko sa vzácne judaiká vrátili v roku 1993.