Ján Fiľo, akad.soch. sa narodil vo Zvolene. Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 1985 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v šudijnom odbore Reštaurátorstvo výtvarných diel – sochárstvo.

Členom Komory reštaurátorov je od roku 1994. Ján Fiľo, akad.soch je autorizovaným reštaurátorom pre reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru, autorizovaným reštaurátorom pre reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, okrem toho sa špecializuje na reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry a na reštaurovanie historického nábytku.

Zeman z Kráľovej Lehoty, Egid Lehotský, dal na cintoríne v Brezne postaviť rodinnú hrobku v neorenesančnom slohu okolo roku 1860. Hrobka je zaujímavým a pre dobu jej vzniku výnimočným dokladom využitia železobetónovej konštrukcie kupoly a obkladu stien exteriéru vo forme železobetónových platní  s architektonickým tvaroslovím, zhotoveným rovnakou technológiou.