Martin Kutný, akad.soch. sa narodil v Bardejove. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol v roku 1989 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v šudijnom odbore Výtvarné umenie – reštaurátorstvo výtvarných diel – sochárstvo.

Členom Komory reštaurátorov je od roku 1994. Martin Kutný, akad.soch je autorizovaným reštaurátorom pre reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. Taktiež reštauruje drevené polychrómované sochy, drevenú oltárnu architektúru a drevené architektonické články v nadväznosti na historickú architektúru ako aj  štukové plastiky, štukové architektonické články a súvisiace omietky v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

Renesančná brána hlavného vchodu do Baziliky sv.Egídia v Bardejove z r.1655 je dielom poľského rezbárskeho majstra Mikuláša Krenického z Tarnova.Na úpravách kostola sa podieľal aj bardejovský maliar Matúš Grünwald, preto je celkom pravdepodobné, že on uskutočnil povrchovú úpravu brány (nápisy, polychrómia).Počas reštaurovania renesančnej brány sa ukázalo, že majster rezbár použil ako podložku pod svoju renesenčnú bránu gotickú jednokrídlovú bránu.