Upozornenie pre žiadosť o pridelenie dočasného osvedčenia

5. decembra 2012Aktuálne

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o pridelenie dočasného osvedčenia, že ku žiadosti o toto osvedčenie musí byť priložené prehlásenie "garanta", člena KR s prideleným riadnym osvedčením v poožadovanej špecializácii, že súhlasí s tým, aby držiteľ dočasného osvedčenia vykonával reštaurátorskú činnosť v tejto špecializácii pod jeho dozorom alebo v spolupráci s nim. Bez tohoto prehlásenia žiadosti o dočasné osvedčenie nebudú akceptované.

Termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2013

5. decembra 2012Aktuálne

Predstavenstvo KR vypisuje nasledovné termíny skúšobných senátov v roku 2013:

Skúšobný senát 15. apríla 2013 – uzávierka žiadostí do 4. februára 2013;

skúšobný senát 28. októbra 2013 – uzávierka žiadostí do 26. augusta 2013.

Žiadosti prijaté po termínoch uzávierky budú presunuté na nasledujúci skúšobný senát.

Kancelária KR 

Pozvánka na úžasné prednášky 6.12.2012

4. decembra 2012Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na

Vysokej škole výtvarných umení, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky:

pána prof. Petra Siegla, akad. mal., na tému „Vzájomná závislosť etických princípov v reštaurátorskej profesii“.

doktoranda AVU v Prahe, MgA. Andreja Šumberu, na tému Restaurování relikviáře sv.Maura“. a Restaurátorský průzkum korunovačních klenotů českých králů“ , ktoré reštauroval.

Termín konania: 06.12.2012 o 10:00 hod.,

Výsledky 38. zasadnutia Skúšobného senátu KR zo dňa 29.10.2012

7. novembra 2012Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov potvrdilo tieto výsledky 38. skúšobného senátu KR:

Mgr. art. Jana Balážiková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S9: reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry;

Akad. mal. Alexandra Šulíková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S3: reštaurovanie drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr;

Mgr. art. Barbara Mikuláš Burianová – riadne osvedčenie na špecializácie reštaurovania: M4 – reštaurovanie diel na papieri a U3– reštaurovanie fotografií;

XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hrádok-Ochtinská aragonitová jaskyňa 26. – 28. 9. 2012

10. septembra 2012Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR v spolupráci s Obcou reštaurátorov Slovenska pripravuje XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní. Hlavnou témou seminára budú narodné kultúrne pamiatky Gemera.

Prikladáme prihlášku na seminár a už temer hotový program seminára.

Upozornenie: Účastnícky poplatok študentov katedry reštaurovania VŚVU a čakateľov na členstvo v KR je znížený na 20,00EUR.

Kancelária KR

Program seminára

Prihláška na seminár

Platby pre rok 2012

20. júla 2012Aktuálne

Vážení členovia KR, pre rok 2012 sú všetky príspevky splatné nezmenene do 15. apríla 2012 na starý účet 26 26 74 81 24/1100. Ich výška zohľadňuje predpis schválený valným zhromaždením členov KR dňa 29.11.2010. Každú platbu realizujte zvláštnym platobným príkazom, alebo priamym vkladom na účet KR s uvedením Vášho variabilného symbolu. Neplaťte poštovými poukážkami!

– Ročný členský príspevok 75,00 EUR

– Ročný členský príspevok autorizovaného reštaurátora 120,00 EUR

– Ročný členský príspevok spolupracujúceho člena 37,50 EUR

– Odvodný príspevok vo výške 1%,