Aktuálne

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého v SNM

Výstava mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000. Pracuje s historickým dedičstvom, ku ktorému môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Na jednej strane ho môžeme „len“ zachovávať, na strane druhej ho môžeme vnímať ako výzvu na diskusiu, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Predstavením včasnostredovekej Európy sa snažíme uviesť strednú Európu do širšieho kontextu a otvoriť diskusiu o nacionalizovanej stereotypnej interpretácii (nielen) slovenskej včasnostredovekej histórie.

17. júna 2016|

Fachhochschule Potsdam

“Dear Sir/Madam,
As the professor for Conservation and Restoration of Murals at the University of Applied Sciences in Potsdam, Germany, is going to retire next year, we are seeking to appoint a successor to fill this position.
Of course we would like to reach as many eligible candidates as possible and therefore would be very grateful if you could distribute the attached advertisement in your circles and publish it in the respective sections of your website.
Many thanks in advance.

Yours sincerely

Jörg Freitag

SR Konservierung u. Restaurierung – Metall

Kiepenheuerallee 5, 14469 Potsdam, Raum 5/1.13
Tel. 0331/580-1240, Fax 0331/580-1299, www.fh-potsdam.de

Ausschreibungstext Wandmalerei 2016_final_EN

15. júna 2016|

Pozvánka na vernisáž výstavy “Obnovený pôvab mortuárií” v SNM

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
Mgr. art. Štefan Kocka Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy Obnovený pôvab mortuárií
v utorok, 7. júna 2016 o 17:00h
v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Všetci ste vítaní!
Kancelária KR
pozvanka

2. júna 2016|

Tlačová správa E.C.C.O.

Tlačová správa E.C.C.O.
Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií – E.C.C.O. usporiada svoje Valné zhromaždenie a Stretnutie prezidentov pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku, v Berlíne vo dňoch 5. a 6. júna 2016.
Hlavná téma zasadania “Starostlivosť o zachovanie dedičstva má zmysel! Profesia konzervátora a reštaurátora ako strategický zdroj pre kultúrne dedičstvo” predstavuje myšlienku, že konzervovanie a reštaurovanie má schopnosť vytvárať nové poznatky a odhaľovať informácie o našom dedičstve, čo sa môže uskutočňovať prostredníctvom metodiky pre udržateľné využívanie a prístupnosť.
E.C.C.O. podporuje myšlienku, že táto profesia má strategickú pozíciu pri pomoci komunitám a spoločenstvám zapojiť dedičstvo tak, aby to bolo vzájomne výhodné. Je to v súlade s nedávno prijatou deklaráciou Namur “Kultúrne dedičstvo v 21. storočí pre lepšie spolužitie. Smerom ku spoločnej stratégii pre Európu “.
Stefano De Caro, generálny riaditeľ ICCROMu sa pripojí ako hlavný rečník.
Erminia Sciacchitano, hlavná úradníčka pre politiku – kultúru – dedičstvo, ekonomiku kultúry na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru v Európskej komisii bude mať prezentáciu spoločne so zástupcami ICOMOSu a ENCoRE.
Pozvánky boli zaslané zástupcom správnych rád ICCROM, ENCoRE, ICOMOS,
ICOM-CC, Europa Nostra, IIC, UNESCO, HEREIN, EHHF, EHLF, CEPLIS a európskym politikom ktorí majú súvislosť s kultúrnym dedičstvom.
Pri príležitosti 25. výročia sa všetci prezidenti a zástupcovia našich členských organizácií zídu spoločne v Bode-Museum 6. júna, aby si vymenili názory na aktuálne záležitosti v oblasti starostlivosti o zachovanie umeleckých a kultúrnych hodnôt a riešili politický kontext.
Naša profesionálna práca je v súlade s politikou vyvíjanou zo strany Európskej komisie, ktorá uznáva význam kultúrneho dedičstva pre hospodársky rast a sociálnu súdržnosť v Európe. O problémoch, ktoré majú vplyv na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva, budeme rokovať s našimi partnermi z medzinárodných inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva.
Nemecká asociácia konzervátorov a reštaurátorov VDR, ako jedna zo zakladajúcich členov zastrešujúcej organizácie, s radosťou využíva túto príležitosť, aby hostila jubileum v roku 2016 v Berlíne v tandeme s prednáškami o profesii a spoločnosti, aj v súvislosti s Rokom európskeho kultúrneho dedičstva “Zdieľanie dedičstva” 2018 (ECHY).
E.C.C.O. zastupuje 24 národných organizácií z celej Európy s približne 6000 profesionálnymi konzervátormi a reštaurátormi ako členmi. E.C.C.O. sa zasadzuje za zabezpečenie kvality konzervovania a reštaurovania v prospech dobrého materiálneho stavu nášho rôznorodého dedičstva a to vníma ako veľmi dôležitú úlohu a funkciu. Aby zakotvila tento záujem v európskom odporúčaní, E.C.C.O. vytvorila sieť s Radou Európy, Európskou komisiou a medzinárodnými partnermi v oblasti kultúrneho dedičstva a bol jej udelený štatút pozorovateľa pri Rade Európy.

30. mája 2016|

Facebook Komory reštaurátorov

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
ak máte záujem prezentovať vaše reštaurátorské realizácie na oficiálnej Facebook stránke Komory reštaurátorov – prehliadač je dostupný aj z webovej stránky KR, na lište čierne písmeno “f” vpravo hore – prosím neváhajte, administrátorka stránky, Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. Váš príspevok rada uverejní!
Momentálne máme 125 stálych odberateľov našich príspevkov a priemerne týždenne príspevky vidí okolo 420 ľudí, medzi nimi aj rôzne organizácie a kolegovia zo zahraničia.
Rekordný príspevok dosiahol 8272 videní, získal 53x označenie “páči sa mi” a bol 33x zdieľaný.

Predstavenstvo KR

24. mája 2016|

„Autorizovaný reštaurátor“

Na základe viacerých dotazov podávame vysvetlenie pre členov Komory reštaurátorov.

„Autorizovaný reštaurátor“ v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona 49/2002 Z.z. už prakticky vo vzťahu k reštaurovaniu národných kultúrnych pamiatok stratil význam a len zakladá bariéru pre uchádzačov, ktorí sú zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov a sú oprávnení na výkon reštaurátorskej činosti, pretože reštaurátor zapísaný aj v zozname autorizovaných reštaurátorov nemá pri výkone reštaurátorskej činnosti širšie oprávnenia ako reštaurátor zapísaný „len“ v zozname členov Komory reštaurátorov, t. j. postavenie autorizovaného reštaurátora a reštaurátora zapísaného „len” v zozname členov Komory reštaurátorov je od roku 2002 rovnocenné.

Z uvedeného dôvodu požiadavka na „autorizovaného“ reštaurátora je diskriminačná a zakladá bariéru pre uchádzačov, ktorí sú zapísaní „len“ v zozname členov Komory reštaurátorov a sú rovnako oprávnení na výkon reštaurátorskej činnosti.

Predstavenstvo KR

24. mája 2016|