Aktuálne

Valné zhromaždenie

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

valné zhromaždenie KR sa uskutoční v pondelok, 24. apríla 2017 od 9:00hod

na tradičnom mieste – vo veľkej zasadačke budoby ÚVS na Bárdošovej ulici v Bratislave.

Pozvánku s programom každému osobne zašleme emailom v krátkom čase.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

15. marca 2017|

Zborník prednášok zo XIV. Medzinárodného seminára o reštaurovaní, Bratislava 2015

Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska a Komory reštaurátorov,

v decembri 2016 bol vyskladnený Zborník prednášok z bratislavského seminára.

V kancelárii KR sú zborníky k dispozícii.

24. januára 2017|

Návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016.

Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, presný názov reštaurovanej pamiatky, 4 – 5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní pamiatky (v rozlíšení 72dpi pre email). Návrhy môžete posielať aj emailom.

Odborná porota Ceny prof. K. Veselého zasadne v septembri t.r. počas seminára o reštaurovaní.

Miesto konania seminára Vám včas oznámime.

Predstavenstvo KR

24. januára 2017|

Termíny zasadnutí skúšobného senátu Komory reštaurátorov v roku 2017

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2017:

  • 47. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 10. apríla 2017

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok, 20. februára 2017

a

  • 48. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 23. októbra 2017

           Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

24. januára 2017|

Výsledok skúšobného senátu zo dňa 25. októbra 2016

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. pridelené osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie fotografií;

Mgr. art. Ernest Vajčovec  pridelené dočasné osvedčenie na špecializáciu S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. (Odborný garant: doc. Mgr.art. Jana Karpjaková Balážiková);

Nový člen Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Roman Tóth  pridelené osvedčenie na špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch.

23. januára 2017|

Platby v roku 2017 – členské je splatné do konca januára!

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu hradíte zvlášť;

– platby je možné realizovať bankovým prevodom, vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (ku každému vkladu je potrebné priplatiť 1,50€);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z “malého” osvedčenia o členstve.

Členské pre rok 2017 – výška aj splatnosť do 31. januára 2017 zostávajú nezmenené:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

  50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

1% za rok 2016 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2017;

poistné 17.7.2017 – 16.7.2018 : splatnosť do 15. apríla 2017! Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€. Poistné za s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb tiež zostáva na 10% mesačne z dlžnej sumy.

22. decembra 2016|