Aktuálne

Pozvánka na seminár Sanácie a reštaurovanie 2020

28. februára 2020|

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok.

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 6. apríla 2019.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 2. marca 2020 vrátane.

 

 

PODMIENKY

 

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 2. marca 2020 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,
  • úradne osvedčené vysokoškolské diplomy a úradne overené vysvedčenia o štátnej skúške preukazujúce nadobudnutie vysokoškolského reštaurátorského vzdelania prvého a druhého stupňa vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; ak sa uchádza o členstvo v špecializácii reštaurovania v oblasti úžitkového umenia a sú splnené podmienky podľa § 11 zákona č. 200/1994 Z.z., tak uchádzač doručí úradne osvedčené maturitné vysvedčenie alebo iný úradne osvedčený doklad preukazujúci najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  • potvrdenie o vykonaní najmenej 3-ročnej odbornej reštaurátorskej praxe od reštaurátora, pod dohľadom ktorého vykonával odbornú reštaurátorskú prax,
  • reštaurátorské dokumentácie k najmenej trom (3) reštaurátorským realizáciám, z ktorých vyplýva, že uchádzač samostatne vykonal reštaurátorskú činnosť v rámci odbornej reštaurátorskej praxe, a to v listinnej aj v elektronickej podobe,
  • výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace.

[…]

14. januára 2020|

PF 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia,

prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a dobrý rok 2020.

Vaše predstavenstvo

 

Ďakujeme za design  PF Petrovi Nosáľovi

19. decembra 2019|

Národná rada Slovenskej republiky neschválila návrh poslancov na vydanie zákona, na základe ktorého sa mali zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“.

Dňa 3. decembra 2019 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

Cieľom tohto návrhu zákona bolo od 1. januára 2020 zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“. Tie sa mali stať nástupcom oblastných reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktoré nemôžu od 11. februára 2019 legálnym spôsobom reštaurovať národné kultúrne pamiatky a ani zbierkové predmety múzeí a galérií, a to na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp. zn. PL. ÚS 12/2016-152.

 

Národná rada Slovenskej republiky tento návrh zákona neschválila, čím sa od 1. januára 2020 nezriadia „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“.

 

Výsledok hlasovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky možno nájsť tu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=43494

 

Komora reštaurátorov ďakuje všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí tento návrh zákona nepodporili. Zároveň dúfa, že obdobné návrhy zákonov, ktoré vôbec nesledujú zlepšenie stavu nášho kultúrneho dedičstva a sledujú iba uspokojovanie zištných individuálnych záujmov a ambícií malej skupiny osôb, sa už v budúcnosti nebudú predkladať Národnej rade Slovenskej republiky.

4. decembra 2019|

Nesúhlasné stanovisko Komory reštaurátorov, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov k návrhu poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, na základe ktorého sa majú zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“

Na 51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začala dnes 15. októbra 2019, má byť prerokovaný aj návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Cieľom tohto zákona je zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“ – poslanecký návrh zákona

K tomuto návrhu zákona Komora reštaurátorov, Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov podala Národnej rade Slovenskej republiky nesúhlasné stanovisko, ktorého úplne znenie uverejňujeme

Spoločné stanovisko KR SKA SKSI

15. októbra 2019|

Zmena programu Medzinárodného Seminára o reštaurovaní

Vážení účastníci Seminára, vážené členky/členovia Komory reštaurátorov,

vo štvrtkovom programe došlo k čiastkovým zmenám.

S pozdravom
Kancelária KR

7. októbra 2019|